بررسی اثر استرس حاد شنا کردن بر میزان پروژسترون، تستوسترون، +Na و +K سرمی در موش صحرایی نر و ماده

نویسندگان

چکیده

هدف : مقایسه پاسخ پروژسترون و تستوسترون سرمی به استرس حاد شنا کردن در دو موجود نر و ماده.
طرح : اثر استرس حاد شنا کردن (به مدت 10 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد) بر تستوسترون، پروژسترون K+ , Na+ سرمی.
حیوانات: ده موش صحرایی ماده و ده موش صحرایی نر در شرایط نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی.
روش : آزمایشات در دو مرحله انجام شد. مرحله اول در شرایط بدون استرس در ساعت 8 صبح خونگیری انجام شد. در مرحله دوم ساعت 50:7 به حیوانات استرس وارد شده و در ساعت 8 صبح نیز خونگیری انجام شد. در حیوانات ماده آزمایشات در شروع فاز پرواستروس انجام گرفت. تستوسترون و پروژسترون به روش BIA اندازه‌گیری شد K+ , Na+ به روش Flame photometer آنالیز گردید.
تجزیه و تحلیل آماری : داده‌ها به روش Student "t" بررسی آماری شدند و سطح معنی‌داری (P<0/05) در نظر گرفته شد.
نتایج : در موشهای صحرایی نر تستوسترون و پروژسترون سرمی به طور معنی‌داری (P<0/05) افزایش یافت، اما K+ , Na+ سرمی تغییر معنی‌داری (P<0/05) نداشت در موشهای صحرایی ماده تستوسترون سرمی به طور معنی (P<0/05) کاهش داشت . پروژسترون K+ , Na+ سرمی تغییر معنی‌داری (P>0/05) را نشان نداد.
نتیجه‌گیری : نتایج وجود اختلاف جنسی در هورمونهای پروژسترون و تستوسترون سرمی را در مقابل استرس حاد شنا نشان داد. این اختلافات ارتباطی با غلظت سرمی K+ , Na+ نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • rat
  • Sex differences
  • Sex steroids
  • Stress