جداسازی باکتری هموفیلوس سومنوس از جراحات پنومونی گاوهای ذبح شده در اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

هدف : جداسازی باکتری هیستوفیلوس سومنی (هموفیلوس سومنوس) از ریه‌های واجد جراحات پنومونی در گاو.
حیوانات: پنجاه و دو نمونه ریه واجد جراحت پنومونی از گاوهای ذبح شده.
روش : در مدت 6 ماه 52 نمونه ریه از کشتارگاه‌های اطراف تهران برای جداسازی هیستوفیلوس سومنی (هموفیلوس سومنوس) جمع‌اوری شد.
نمونه‌ها با روش استاندارد باکتری شناسایی کشت داده شدند و باکتریهای جدا شده بر اساس روش کار ترو به کمک آزمایشات بیوشیمیایی و آنزیمی مورد شناسایی و تایید قرار گرفت. آنتی بیوگرام بر روی موارد جدا شده باکتری انجام شد.
نتایج : چهار نمونه (69/7 درصد) واجد آلودگی با هیستوفیلوس سومنی به تنهایی یا با سایر باکتری‌ها بود. انتی بیوگرام نشان داد باکتری جدا شده در مقابل سفتیوفور (اکسنل) و انروفلوکساسین بسیار حساس و در مقابل تری متوبریم، پنی سیلین و استرپتومایسین مقاوم است.
نتیجه‌گیری : بر اساس اطلاعات موجود این مقاله اولین گزارش آلودگی دستگاه تنفس گاو با باهیستوفیلوس سومنی در ایران می‌باشد. بنابراین بررسی‌های بیشتر در مورد آن ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Isolation of Histophilus somni (Haemophilus somnus) from pneumonic lesions in cattle.
Animals: Fifty - two samples of pneumonic lungs from slaughtered cattle.
Procedure: During a six -month period, 52 lung samples with pneumonia were collected from slaughterhouses in suburbs of Tehran for isolation of H. somni. Samples were cultured by standard bacteriological methods and isolated bacteria were identified according to Carter and Cole method by biochemical and enzymatic examinations. Antibiotic sensitivity test was performed on H. somni isolates.
Results: H. somni was isolated alone or with other bacteria from 4 (7.69 %) lungs with pneumonia. Antibiotic sensitivity test showed that the isolated bacteria were sensitive to Ceftioufur (Exenel) and Enrofloxacine but resistant to Trimethoprim, Penicillin and Streptomycin.
Conclusion: To the authors' knowledge this is the first report of H. somni isolation from respiratory system of cattle in Iran and further research is necessary about it].Fac. Vet. Med. Univ. Tehran.59,4:391-394,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic sensitivity test
  • bacteriology
  • Cattle
  • Histophilus somni (Haemophilus somnus)
  • Pneumonia