جداسازی باکتری هموفیلوس سومنوس از جراحات پنومونی گاوهای ذبح شده در اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

هدف : جداسازی باکتری هیستوفیلوس سومنی (هموفیلوس سومنوس) از ریه‌های واجد جراحات پنومونی در گاو.
حیوانات: پنجاه و دو نمونه ریه واجد جراحت پنومونی از گاوهای ذبح شده.
روش : در مدت 6 ماه 52 نمونه ریه از کشتارگاه‌های اطراف تهران برای جداسازی هیستوفیلوس سومنی (هموفیلوس سومنوس) جمع‌اوری شد.
نمونه‌ها با روش استاندارد باکتری شناسایی کشت داده شدند و باکتریهای جدا شده بر اساس روش کار ترو به کمک آزمایشات بیوشیمیایی و آنزیمی مورد شناسایی و تایید قرار گرفت. آنتی بیوگرام بر روی موارد جدا شده باکتری انجام شد.
نتایج : چهار نمونه (69/7 درصد) واجد آلودگی با هیستوفیلوس سومنی به تنهایی یا با سایر باکتری‌ها بود. انتی بیوگرام نشان داد باکتری جدا شده در مقابل سفتیوفور (اکسنل) و انروفلوکساسین بسیار حساس و در مقابل تری متوبریم، پنی سیلین و استرپتومایسین مقاوم است.
نتیجه‌گیری : بر اساس اطلاعات موجود این مقاله اولین گزارش آلودگی دستگاه تنفس گاو با باهیستوفیلوس سومنی در ایران می‌باشد. بنابراین بررسی‌های بیشتر در مورد آن ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها