بررسی تاثیر آسیت تجربی (با استفاده از مدل خوراکی تری یدوتیرونین) بر وزن اندامهای احشایی و تراکم روده های جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه تغییرات وزن اندامهای احشایی و تراکم روده در جوجه‌های گوشتی تحت تاثیر آسیت تجربی ناشی از خوراندن تری یدوتیرونین (T3).
طرح : مطالعه تجربی.
حیوانات: یکصد و پنجاه قطعه جوجه گوشتی نریکروزه، سویه راس.
روش : جوجه‌های مساوی و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (شاهد و T3) تقسیم شدند . به جیره غذایی گروه آزمایشی هورمون تری یدوتیرونین (T3) به میزان ppm5/1 و به مدت پنج هفته اضافه گردید. هر هفته تعداد 5 قطعه از هر گروه جدا و پس از کشتار و باز شدن دیواره محوطه‌های شکمی و سینه‌ای، قلب آنها مجزا، دهیزها و چربیهای قاعده قلب برداشته شدند.
وزن دو بطن و نیز وزن بطن راست پس از جدا نمودن اتصاف آن از دیواره بین دو بطن تعیین گردید. اندامهای احشایی(شامل کبد، لوزالمعده، طحال، پیش معده، سنگدان و روده‌ها) مجموعا از محوطه بطنی خارج و به عنوان یک واحد توزین گردیدند. روده‌های بزرگ و کوچک نیز به صورت جداگانه از این مجموعه مجزا شده و طول و وزن آنها معین گردید.
تجزیه و تحلیل اماری : آزمون t
نتایج: نتایج نشان داد که نسبت وزن بطن راست قلب به مجموع وزن دو بطن از هفته سوم به بعد، در گروه آزمایشی T3 بین 25/0 و 3/0 بود که نشان دهنده بروز علائم آسیت تجربی است. وزن اندامهای احشایی در گروه آزمایشی T3 از هفته سوم به بعد اختلاف معنی‌داری را با گروه آزمایشی شاهد نشان می‌داد (به صورت کاهش). تراکم روده‌ها (نسبت وزن به طول) نیز در هفته سوم، کاهش معنی‌داری را در گروه ازمایشی T3 آشکار ساخت ولی در هفته‌های چهارم و پنجم کاهش معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری : به نظر می‌رسد که افزایش نسبت وزن بطن راست قلب به مجموع وزن دو بطن و کاهش وزن اندامهای احشایی و تراکم روده‌ها با اسیت تجربی ناشی از خوراندن T3 مرتبط باشند. روده‌ها قادر بودند پس از کاهش تراکم در هفته سوم، طی دو هفته بعد کاهش تراکم خود را جبران نمایند و این اثر ممکن است به علت اثر پرولیفراتیو T3 آشکار ساخت ولی در هفته‌های چهارم و پنجم کاهش معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری : به نظر می‌رسد که افزایش نسبت وزن بطن راست قلب به مجموع وزن دو بطن و کاهش وزن اندامهای احشایی و تراکم روده‌ها با آسیت تجربی ناشی از خوراندن T3 مرتبط باشند. روده‌ها قادر بودند پس از کاهش تراکم در هفته سوم، طی دو هفته بعد کاهش تراکم خود را جبران نمایند و این اثر ممکن است به علت اثر پرولیفراتیو T3 بر روی سلول‌های کریپتهای روده‌ای بوده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the changes in the viscera weight and intestinal density of broiler chickens in response to T3-induced ascites, caused by T3-supplementation of the diet.
Design: Experimental study.
Animals: One hundred and fifty, day old, male Ross broiler chicks.
Treatment: Triiodothyronine (T3).
Procedure: The chickens were randomly divided into two equal groups (Control and T3-treated). Diet of T3-treated group was supplemented with 1.5 ppm T3 for five weeks. At the end of each week five chicks from either group (ten chicks in total) were separated, and sacrificed. After exsanguinations and opening the thoracic and abdominal cavities ,the hearts and visceras were removed. The weight of right ventricle (RV) and total ventricles (TV s) of the heart were measured. The weight of viscera and weight and length of the intestines were also determined.
Statistical analysis: T -test.
Results: In T3-treated group, RV /TV s significantly increased at the end of the 3rd, 4th, and 5th week, but the viscera weight was significantly decreased at the same time. The intestinal lengths were significantly reduced at the end of the 2nd, 4th, and 5th week, in response to T3 supplementation of the diet, but the reduction of intestinal weight and density were significant at the end of the 3rd week.
Conclusion: According to the results of this study the increases in RV /TV s and the decreases in viscera weight and intestinal length seem to be related to T3-induced ascites. The reductions in intestinal weight and density seen at the end of 3rd week did not last for the following two weeks. This might indicates a transient reduction in thickness of the intestinal wall at the end of the 3rd week and a direct proliferative effect of T3 on the intestinal crypt cells during the 4th and 5th weeks. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 59,4:395¬399,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ascites
  • Broiler Chickens
  • Intestinal density
  • Triiodothyronine (T3)
  • Viscera weight