کنترل زیستی همونکوس کونتورتوس توسط قارچهای نماتودخوار آرتروبوتریس اولیگوسپورا، دادینگتونیا فلگرنس و هاپتوسیلیوم اسفروسپوروم

نویسندگان

چکیده

هدف : کنترل زیستی نماتودهای دستگاه گوارش نشخوارکنندگان.
طرح : آزمون مقایسه عملکرد.
نمونه‌ها: پنجاه نمونه مدفوع گوسفند آلوده به تخم همونکوس کونتورتوس.
روش : نمونه لیوفیلیزه دو جدایه از قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپور 111.37 و 251.82 و یک جدایه از قارچ دادینگتونیا فلگرنس 583.91 و همچنین یک جدایه از قارچ هاپتوسیلیوم اسفروسپوروم 381.84 تهیه و سپس 8000، 20000، 100000 کتیدی از هر یک از جدایه‌های فوق (45 نمونه) به یک گرم مدفوع حاوی 70 عدد تخم همونکوس کونتورتوس مدفوع افزوده شد و کلیه نمونه‌ها به مدت 8 روز در دمای 25 تا 27 درجه سانتیگراد قرار داده شدند (برای ایجاد نوزاد مرحله سوم) و پس از جداسازی نوزادهای تولید شده به روش برمن، اثر نماتود خواری این جدایه‌ها در مقایسه با گروه شاهد مقایسه گردید.
تجزیه و تحلیل آماری: تست One-Way ANOVA و روش تکمیلی توکی.
نتایج: با افزودن 8000 کنیدی از قارچهای فوق و 20000 کنیدی از قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا جدایه 251.81 در مقایسه با شاهد کاهش محسوسی در تعداد نوزادان مرحله سوم همونکوس کونتورتوس به وجود نیامد ولی در مورد آرتروبوتریس اولگوسپورا جدایه 111.37 و دادینگتونیا فلگرنس جدایه 581.9 در ازای افزودن تعداد 20000 کنیدی، کاهش به شدت معنی‌داری در مقایسه با شاهد مشاهده گردید. با افزودن 100000 کنیدی از هر سه جدایه مورد آزمایش کاهش به شدت معنی‌داری در تعداد نوزادان به وجود آمد در مورد قارچ هاپتوسیلیوم اسفروسپوروم با افزودن 8000 و 20000 کنیدی به ترتیب باعث 46/21 و 99/48 درصد کاهش در تعداد نوزادها گردید اما با افزایش تعداد کنیدی به 100000 تنها 28/42 درصد کاهش در تعداد نوزادان عفونتزا مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری : بررسی اخیر نشان داد که با استفاده از جدایه‌های قارچهای آرتروبوتریس اولیگوسپورا و دادینگتونیا فلگرنس می‌توان در صورت ایجاد شرایط لازم به صورت توام با درمان شیمیایی به خوبی نماتودهای دستگاه گوارش نشخوار کنندگان را کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Biological control of gastrointestinal nematodes of ruminants .
Design: Case-control study.
Samples:A total of 50 sheep feces naturally infected by Haemonchus contortus ova.
Procedure: Arthrobotrys oligospora (1] 1.37 & 251.83), Daddingtonia flagrans (583.9]) and Haptocillium sphaerosporum (381.84) were obtained and the nematophagous activity of these isolates was studied after addition of 8000, 20000 and 100000 conidia to ] gram of fecal samples containing 70 ova of Haemonchus contortus per each petridish. All of the samples were incubated at 25-27°C for 8 days and then, the nematophagous effect of fungal isolates were determined after calculation of third staged larval reduction using Berman method .
Statistical analysis: One-way ANDY A and complementary method of Tukey were used.
Results: Study of nematophagous effects of 8000 conidia of all above-mentioned fungi and 20000 conidia of A. oligospora (251.82) on the third stage larvae of H. contortus showed that there was not any significant difference as compared with the control groups. But for 20000 conidia of A. oligospora (111.37) and D.flagrans (583.91) and also 100000 conidia for all above¬mentioned fungi, significant reduction in larvae of H. contortus was observed as compared with the control groups. In H. sphaerosporum, the percentage oflarvae reduction for 8000 and 20000 conidia was determined as 21.46% and 48.99%, respectively. But, the increasion of conidia to 100.000 caused
only 42.28% reduction in infective larvae so above-mentioned fungus can not function as an effective agent in biological control of H. contortus.
Clinical implications: The present study showed that we can control gastrointestinal nematodes by use of nematode-trapping fungi, in suitable conditions along with chemical treatment. J.Fac. Vet. Med. Univ. Tehran.59,4:309-312,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthrobotrys oligospora
  • Daddingtonia flagrans
  • Haemonchus contortus
  • Haptocillium sphaerosporum
  • nematophagous fungi