بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ

نویسندگان

چکیده

در این بررسی سعی گردید تا با استفاده از مدل تجربی سگ ، پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ مورد مطالعه قرار گرفته و روند تهاجمی احتمالی آنها نیز پس از سرکوب ایمنی مورد مقایسه قرار گیرد. بدین منظور تعدا 10 قلاده سگ انتخاب و آنها را به دو گروه پنج تایی تقسیم و در یک گروه در گوش راست آسپرجیلوس نایجر و در گروه دیگر کاندیدا آلبیکنس تلقیح گردید. علایم بالینی در دو گروه شامل تکان دان سر، پایین افتادگی لاله گوش و خم نمودن سر به طرف گوش مبتلا و مالیدن و پنجه زدن ناحیه مذکور بود. حیوانات مورد مطالعه در هر گروه به دنبال ملامسه گوش از خود علایم درد را بروز می دادند . با این حال همگی از نظر وضعیت عمومی در شرایط منسب به سر می بردند و از اشتهای خوبی برخوردار بودند . در این بررسی مطالعه مجرای گوش به وسیله اتوسکوپ انجام گرفت که نشان دهنده حضور ترشحات سیاهرنگ یا قهوه ای تیره و چسبنده و التهاب و قرمزی مجرا در هر دو گروه بود. ولی اتکاء به علایم بالینی مشاهده شده و معاینه مجرای گوش با استفاده از اتوسکوپ هیچ یک به تنهایی قادر به تفریق این دو عامل از یکدیگر نبودند . بیوپسی اخذ شده از یک مورد از سگهای مورد آزماش از دو گروه نشان دهنده تهاجم کاندیدا به دیواره مجرا و تشکیل میسیلیوم کاذب بود در حالی که در آسپرجیلوس تمایل به حضور در مجرای شنوایی بیشتر دیده می شد. گسترش های به عمل آمده به وسیله سوآب گوش از هر دو گروه نشان دهنده حضور قارچهای فعال و زنده بود . تضعیف ایمنی با استفاده از سیکلوفسفامید و دگزامتازون در سه قلاده از هر گروه انجام گرفت . مقایسه تابلوی خونی دراین دو گروه از سگها ، تضعیف ایمنی را با کاهش معنی دار سلولهای لکوسیتی و نوتروفیل تأیید نمود . در سگهای آلوده به کاندیدا پس از 24 ساعت افزایش خفیف درجه حرارت ( 2/39 درجه سانتیگراد ) ، دپرسیون ، کاهش فعالیت فیزیکی و بی اشتهایی را از خود نشان دادند . در حالی که سگهای آلوده به آسپرجیلوس همگی در وضعیت بدنی مناسب قرار داشتند . یک هفته پس از ایجاد تضعیف ایمنی کلیه سگهای مورد آزمایش با استفاده از روش بدون درد معدوم گردیدند و پس از بررسی ماکروسکوپی نمونه هایی از اندامهای مختلف جهت مطالعات قارچ شناسی و هیستوپاتولوژیک به آزمایشگاههای مربوطه ارسال گردید. از نظر ماکروسکوپی با توجه به تأیید مشاهدات انجام شده توسط اتوسکوپ در گوش تمام سگهای مورد آزمایش و همچنین عوارض ناشی از تزریق سیکلوفسفامید نظیر سیستیت و تحلیل غدد لنفاوی داخلی و خارجی در گروهی که سیستم ایمنی آنها تضعیف شده بود عارضه خاص دیگری مشاهده نگردید . نتایج حاصل از کشت تنها انتشار کاندیدا آلبیکنس را در سه قلاده سگی که توسط این ارگانیسم آلوده شده و مورد تضعیف سیستم ایمنی قرار گرفته بودند نشان داد. در مورد عفونتهای قارچی اسپرجیلوسی موارد خاصی مشاهده نگردید . دراین بررسی به ترتیب کلیه ها و ریتین از بیشترین آلودگی برخوردار بودند . گسترش های انجام شده از کلیه ها و رنگ آمیزی توسط روش GMS مخمرهای در حال جوانه زدن به شکل مجتمع همراه با هایف هایی بدون دیواره عرضی را در بافت نمودار ساخت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was done by using 10 clinically healthy adult dogs divided to two groups of five each. In the first group candida albicans and in the second group, Aspergillus niger were inoclded in their right ear
canals respectively. Clinical signs in both groups included pain of affected ear during palpation, head shaking, lowering the affected ear, turning head toward the affected ear, rubbing and scratching the affected area. But overall outlook were satisfactory and they had good appetite too. Otoscopic examination of the external canal showed sticky black and dark brown secretions (Tar), inflammation and reddness of ear canal wall. Neither otoscopic examination nor clinical signs could differentiate the changes occurred by these two organisms but the biopsy which was taken from one cases of each group showed only candida’s invasion to external canal wall and formation of pseudomycellium, whereas in aspergillus group the fungus has remained and localized in canal itself. The smears prepared from each group showed the presence of actived alive fungus too. Immunosuppression was accomplished by using cyclophosphamide and dexamethasone in 3 dogs of each group. The animal’s blood cell count comparison confirmed immunosuppression by significant decrease of leukocyte and neutrophil cells. Depression, decreasing physical activity, lack of appetite and increasing in temperature were noted in candida affected dogs but comparatively all the dogs of aspergillus affected one were in a good condition. One week after immunosuppression all dogs were euthanized for macroscopic studies and sample collection for fungal and histopathological examinations. The macroscopic examination confirmed the changes observed by otoscope in all dogs ear and changes resulting by injection of cyclophosphamide such as cystitis and atrophy of external and internal lymph nodes in immunosuppressed animals. The results obtained from fungal culture showed that the candida albicans invaded to other organs in all the three dogs that were inocluded by this organisms. In these animals kidney and lung had the highest contamination rate respectively. Smears obtained from serial tissue samples taken from kidney of these animals which were stained with G.M.S. method showed the changes of budding yeast with hyphae without septal wall in this tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspergillus niger
  • Candida albicans
  • Cyclophosphamide
  • Immunosuppression
  • Otitis extema