همه گیری سقط جنین ناشی از کمپیلوباکترفتوس تحت گونه فتوس در یکی از گوسفنداریهای اطراف تهران

نویسنده

چکیده

در همه گیری سقط جنین در یک گله 175 رأسی ، هشت رأس میش دچار سقط شدند که به منظور مشخص کردن علت سقط ها از اندامهای داخلی از جمله کبد ، طحال ، قلب و مایعات حفره بطنی هشت جنین سقط شده بر روی محیط های ژلوزخوندار ، برین هارت، بروسلاآگار و مک کانکی کشت داده شد و محیط ها در شرایط حاوی CO2 و معمولی قرار داده شدند . پس از چند روز بر روی محیط ها به طور خالص پرگنه هایی ظاهر گردید که خواص مرفولوژیکی و بیوشیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت . در رنگ آمیزی گرم گسترش های تهیه شده از جنین ها و محیط های کشت باسیل های خمیده کوتاه و بلند و گرم منفی که از مشخصات کمپیلوباکتریاست مشاهده گردید . با انجام آزمایشهای بیوشیمیایی از جمله تولید کاتالاز ، تولید H2s ، تخمیر قندها و اوره ، در نهایت مشخص گردید که عامل این واگیری کمپیلوباکترفتوس می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Outbreak of abortion were occurred in one of the sheep flock (175 sheep) in Tehran province, led to aborted of 8 sheep. Samples of liver, heart, abomasal contents, spleen and abdominal cavity fluid of aborted fetus were cultured in blood agar, BHI and Mc Conkey agar media. Morphological and biochemical examinations showed that casutive agent of outbreak abortion was Campylobacter fetus subsp. fetus. The bacterium was catalase and casutive H25 positive and urea ase and nitrate reduction negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abortion
  • Campylobacter fetus subsp. fetus
  • sheep