بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری ازت فرّار تام (TVN) و شمارش کلی باکتریهای هوای (Total count) در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی منجمد

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت ماهی و سایر فرآورده های دریایی به عنوان یک منبع پروتئینی با ارزش و قابل دسترسی و با عنایت به فسادپذیری سریع این محصولات و اهمیت راهکارهایی جهت بررسی هر چه سریعتر، اقتصادی تر و ارزان تر این محصول ، دو روش بررسی کیفیت ماهی یکی روش ماکروکلدال برای اندازه گیری ازت فرار تام و دیگری شمارش کلی باکتریهای هوازی سرماگرا در 21 نمونه ماهی استخوانی دریایی منجمد ( شیر ، شوریده و هامور ) عرضه شده در کارخانجات کنسروسازی و بازارهای عمده فروشی در سطح تهران مورد ارزیابی قرار گرفت . با در نظر گرفتن حد مجاز 107 باکتری در هر گرم ماهی برای شمارش کلی باکتریهای هوازی و میزان حد مجاز 30 میلیگرم ازت فرار درهر 100 گرم ماهی و انجام آزمون دقیق فیشر (Fisher’s Exact test) بین میزان TVN و شمارش کلی باکتریهای محاسبه شده در نمونه های مورد نظر ، از نظر کیفیت بهداشتی ، ارتباط معنی داری (P=0.2714) مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

With regards to the importance of fish and fish products as an important available resources of animal proteins and with attention to their rapid spoilage, it is necessary to open a new window in rapid and economic control of these products. Therefore we have carried out a comparative stuy on 21 samples of bony marine fish used in canneries and market’s sale in Tebran since 1998, with two methods of assessing their quality control i.e macro kjeldal determination of total volatile nitrogen (TVN) and aerobic toal count (T.C). Considering the standard level of T.C and TVN i.e 7-lOg and 30 mg/100 g of fish respectively and according to Fisher’s exact test, there was no significant difference between two factors which were examined (P=0.27l4).

کلیدواژه‌ها [English]

  • bony fish
  • quality control
  • Total count
  • TVN