بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه لواسان

نویسندگان

چکیده

اولین قدم در پیشگیری از خسارات ناشی از ضبط گوشت و آلایش گوسفند ، شناسایی نوع و فراوانی ضایعات مربوطه می باشد که دراین مطالعه از انواع مطالعات مقطعی می باشد ، با 13 بار مراجعه به کشتارگاه لواسان در منطقه گلندوک استان تهران و در هنگام فصل تابستان سال 1376 ، تعداد 1627 نمونه ( گوسفند ) مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند که ضایعات کشتارگاهی فقط در 336 نمونه آن مشاهده گردید . نوع و فراوانی ضایعات مشاهده شده به طور کلی و همچنین بر اساس متغیرهای جنس ، سن و نژاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در 336 نمونه مورد بررسی نسبت ضایعات انگلی در مقایسه با سایر ضایعات ، رقم چشمگیر 76 درصد را نشان داد. از طرفی در مجموع 1627 رأس گوسفند کیست هیداتیک کبد با شیوع 84/5 درصد و ( 98/6 درصد – 7/4% = CI) و کرمهای ریوی با شیوع 69/3 درصد و (61/4% - 77/2% = CI) و سیستی سرکوس تنیاکولیس با شیوع 15/2 درصد و 85/2 %- 15/1% = CI) و شیوع سایر ضایعات انگلی کمتر از یک درصد گزارش گردید. شیوع آلودگی به کیست هیداتیک به طور معنی داری از شیوع سایر آلودگی ها انگلی بیشتر بود ( 05/0 < P < 01/0 ). همچنین در بین ضایعات غیر انگلی ، لنفادنیت کازئور با شیوع 17/1 درصد ( 69/1% - 65/0% = CI) بالاترین مقدار را نشان داد و سایر ضایعات غیر انگلی شیوعی کمتر از یک درصد داشتند . به جز کیست هیداتیک کبد و کرمهای ریوی نسبت آلودگی سایر ضایعات انگلی در جنس ماده بیشتر از جنس نر ملاحظه شد . از نظر سن اکثر ضایعات انگلی در گروه سنی کمتر و مساوی 6 ماه مشاهده شد و از جنبه نژادهای بومی منطقه و افشاری بیشترین نسبت ضایعات را نشان دادند . به استثناء نژاد قوچانی ،نسبت کیست هیداتیک کبد در سایر نژادهای مورد بررسی ( در مقایسه با سایر ضایعات ) بیشترین مقدار گزارش گردید . از نظر اپیدمیولوژی مطالعه حاضر می تواند به عنوان یک نقطه شروع تقریباً مطمئن برای انجام برنامه Surveillance بیماریهای مربوط به ضایعات مورد بررسی قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Detvction & determination of prevalence of lesions in slaughtered sheep is the first step in planning of prevention of economical lossus. in this study, 1627 sheep carasses were inspected in lavasan slaughter house (Tehran province) at 13 times on the summer
1997. carcasses lesions were observed at 336 of them. Species and frequency of lesions were analyzed by gender, age and breed. The ratio of parasitic lesions was more than others (76%) but prevalence of liver hydatid cysts, liver worms, Dicroceliosis and Cistisercosts were 5.84% (CI = 4.7% = 6.98%), 3.69% (CI = 2.77%-4.61%),2.52%(1.76% 3.28%),2.5%(1.15%2.85%)
respectively. Prevalence of non parasitical lesions were less than 1% . Prevalence of Hydatid Cyst was significantly higher than the other parasitic ones (0.01 <0.05). Caseuse lymphodenitis also was more prevalent than the others 1.7 % m (CI = 0.65 Yo 1.69%) and the prevalence of non parasitic lesions was less than 1%. The Proportion of non parasitic lesions was less than 1%. The Proportion of infestation of carcasses in females was more than males sheep with the exception of Hydatid cyst parasitic infestation which was observed in lambs of 6 months of age or less. Native and Afshan breeds had more lesions of Ghoochani breed. Hydatid Cyst was observed in all examined breeds (in comparison of the other lesions. this study from the epidemiological point of view could support further surveilance of related diseases in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abattoir
  • Lavasan abattoir
  • Parasitological Losses
  • sheep