بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

در ارزیابی میزان ایمنی پاسیو در گوساله های شیری تعداد 296 رأس گوساله شیری هلشتاین جهت سنجش مقادیر پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون مورد آزمایش قرار گرفتند . میانگین هر یک از پارامترهای اندازه گیری شده همراه با خطای معیار برای کل جمعیت ، ماههای مختلف سال و فصول مختلف محاسبه شد. بیشترین میزان پروتئین تام در بهمن ماه و کمترین میزان آن در فروردین ، بالاترین میزان پروتئین تام سرم خون در فصل زمستان و کمترین میزان آن در فصل بهار ، بیشترین میزان گاماگلوبولین در اسفند ماه و کمترین میزان آن در تیرماه اندازه گیری شد . میزان گاماگلوبولین در فصل زمستان بالاترین و در فصل بهار کمترین میزان تعیین گردید . میزان پروتئین تام بین ماهها و فصول مختلف سال واجد اختلاف معنی دار می باشد ( 05/0 < P). میزان گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در ماههای مختلف سال اختلاف معنی دار دارد ( 05/0 < P) اما بین فصول مختلف سال اختلاف موجود معنی دار نمی باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To evaluate of passive immunity in neonatal dairy calves, 296 samples were obtained during one year (November 1994 to October 1995) and amounts of total protein and gamma globulin
were determined. All calves were Holstein - Friesian and under 7 days old and received colostrum by nipple bottle. The effect ofmonth and season of birth were studied and following results were obtained:
Total protein:6.79± 0.69 g/dl (Mean+ SE), Gamma globulin. 2.5 ± 0.49 g/dl (Mean + SE). Significant differene was seen between month and season for serum total protein with highest level on February and winter and lowest on April and spring (P<0.05). The difference between months of year for gamma globulin levels was significant (P<0.05) with highest amount on March and lowest on July. The difference between seasons for gamma globulin levels was not significant but highest values was seen on winter and lowest on spring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Failure of passive transfer
  • gamma globulin
  • Neonatal Calves
  • Season
  • total protein