اثرات بیولوژیکی و مکانیزم ایجاد مسمومیت توسط دو اسید آمینه غیر پروتئینی ایندوسپیکین و کاناوانین

نویسندگان

چکیده

دراین مطالعه اثرات دو اسید آمینه سمی غیر پروتئینی ایندوسپیکین و کاناوائین بر روی رادیکال سوپراکساید در ماکروفاژ استخراج شده از حفره صفاقی موش صحرائی مورد آزمایش قرار گرفت . نتایج این آزمایش نشان داد که هر دو ماده قادر به افزایش میزان سوپراکساید در ماکروفاژهای کشت شده می باشند . تولید سوراکساید در ماکروفاژها توسط فوربول مایریستیک استات القاء گردید . میزان تولید سوپراکساید از طریق سیتوکروم C و به وسیله اسپکتروفوتومتر در حضور و یا عدم حضور آنزیم زائل کننده سوپراکساید (Superoxide dismutase) اندازه گیری گردید . این مطالعه نشان داد که افزایش میان سوپراکساید به علت کاهش ساخت نیتریک اکساید در ماکروفاژ ها بوده است که تو سط دو اسید آمینه ایندوسپیکین و کاناوانین انجام پذیرفته است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که این دو اسید آمینه سمی غیر پروتئینی به علت مشابه ( آنالوگ ) بودن با آرژینین مانع از سنتز نیتریک اکساید از آرژینین شده اند و مسمومیت ناشی از این دو اسید آمینه ممکن است بر اثر افزایش رادیکال سوپراکساید باشد که در پی توقف ساخت نیتریک اکساید حاصل می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The effects of two non-protein toxic amino acide , indospicine and canavanine, and super oxide radicals was tested using cultured rat peritoneal macrophages. Both compounds were able to increase superoxide production induced by phorbol myristate acetate (PMA) in rat peritoneal macrophages. The amount of super oxide was measured spectrophotometrically by reduction of cytochrome C in the absence and presence of Super oxide dismutase (SOD). It was found that the increase in super oxide production was due to decreased nitric oxide (NO) synthesis. The synthesis of No in cultured macrophage was mediated by an inducable NO synthase. It is concluded that the toxicity of indospicine and canavanine may exerted through an increase in super oxide production, and the increase in super oxide is mediated by the inhibiton of NO by indospicine and canavanine as L- arginine analogues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canavanine
  • Indospicine
  • Nitricoxide
  • Non-protein amino acid
  • Super oxide