بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ

نویسندگان

چکیده

در این مطالعات به بررسی اثرات داروی پیش بیهوشی و بیهوشی معمول بر روی فشار داخل کره چشم در سگ پرداخته شده است . دراین تحیق 7 گروه پنج قلاده ای سگ نژاد شپرد مخلوط مورد آزمایش قرار گرفتند و به هر پنج سگ یک دارو با ترکیب دارویی تزریق می شد و قبل از تزریق و سپس در فواصل 5، 10 ، 15 ، 30 ، 60 و 90 دقسقه پس از تزریق به اندازه گیری فشار داخل کره چشم به وسیله تونومتر schiotz و از طریق بی حس کردن چشم به وسیله تتراکائین 2 درصد مبادرت می گردید . داروها یا مجموعه دارویی مورد آزمایش عبارت بودند از : گروه یک : گزیلازین mg/kg2 به صورت عضلانی ، گروه دو : اسپرومازین mg/kg1 به صورت عضلانی ، گروه سه : دیازپام 1mg/kg به صورت عضلانی ، گروه چهار : 30 mg/kg به صورت ضلانی ، گروه پنج : تیو پنتال سدیم 25 mg/kg به صورت داخل وریدی ، گروه شش: کتامین 15mg/kg به صورت عضلانی و تیوپنتال سدیم 20mg/kg به صورت داخل وریدی . پس از آزمایش و ثبت ارقام مربوط به فشار مربوط به فشار داخل کره چشم قبل و بعد از تزریق داروهای مختلف اطلاعات به دست آمده به وسیله آزمون Paired students”t” test و با 05/0 < P مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . تزریق داروهای گزیلازین با دوز 2mg/kg به صورت عضلانی در سگها باعث کاهش معنی دار فشار داخل کره چشم گردید که از 5 دقیقه پس از تزریق شروع و تا پایان 90 دقیقه ادامه داشت .تزریق اسپرمازین با دوز 1mg/kg نیز باعث کاهش معنی دار فشار داخل کره چشم گردید ولی این کاهش تا 10 دقیقه معنی دار و پس از آن بتدریج افزایش پیدا نمود . تزریق دیازپام با دوز 1mg/kg باعث کاهش مختصری در فشار داخل کره چشم گردید که حدوداً تا 15 دقیقه پس از تزریق به صورت معنی داری ادامه داشت و بعد از آن روند افزایشی پیدا نمود . تزریق کتامین با دوز 30mg/kg برعکس داروهای دیگر باعث افزایش شدید و معنی دار فشار داخل کره چشم در سگها گردید که تا یک ساعت پس از تزریق مشاهده گردید . تزریق هم زمان دو داروی گزیلازین و کتامین با دوز مذکور هیچ گونه تغییر معنی داری در فشار داخل کره چشم ایجاد نکرد. همچنین به دنبال تزریق تیوپنتال سدیم به تنهایی هیچ گونه تغییر معنی داری مشاهده نگردید. تزریق همزمان اسپررومازین و تیوپنتال سدیم باعث کاهش فشار داخل چشم گردید که تا 30 دقیقه معنی دار بود. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که داروهای پیش بیهوشی معمول که عمدتاً به عنوان تسکسن دهنده و آرامبخش به سگها تزریق می گردند اکثراً باعث کاهش فشار داخل کره چشم می شوند که البته خطرناک نمی باشد ، ولی تزریق کتامین به تنهایی به عنوان داروی بیهوش کنده بدون پیش بیهوشی باعث افزایش فشار چشم می گردد که می تواند بویژه در سگهای مستعد به گلوکوم خطرناک باشد . اما با تزریق گزیلازین قبل از بیهوشی به وسیله کتامین می توان از این عارضه پیشگیری نمود. نتایج حاصل از این بررسی همچنین نشان می دهد که تیوپنتال سدیم می تواند بیهوشی مطمئنی را در سگها ایجا نماید و عوارض خاصی را بر روی چشم بروز نمی دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effect of some anesthetic and preanesthetic drugs on intraocular pressure in dogs. The drugs or combination of drugs which used in this study were group 1; xylazine 2 mg/kg IM, group 2; acepromazine 1mg/kg IM, group 3;diazepam 1mg/kg IM, group 4; ketamine 30 mg/kg IM, group 5; sodium thiopental 25 mg/kg IV, group 6; combination of xylazine 3 mg/kg IM and sodium thiopental 20mg/kg IM and group 7; combination of acepromazine 0.1 mg/kg IM and sodium thiopental 20mg/kg IV. Intraocular pressure were measured
before and 5,10,15,30,60 and 90 minutes after injection and 2% tetracaine eye drops for local anesthetic of the eye and Schiotz tonometer. The data obtained in this study statistically analyzed with paired student “t” test and p value less than 0.05 was considered as the level of signigicant. The injection of xylazine cauesd significant reduction in intraocular pressure and continued till 90 minutes. Both acepromazine and diazepam caused 10 minutes reduction in intraocular pressure, but gradually increased afterl5 minutes. Injection of ketamin as an anesthetic alone caused high increase in intraocular pressure and maintained wit him 60 minutes. Maximum pressure was recorded at 30 minutes after injection, the injection of thiopental alone or combination of xylazine and ketamine caused no significant changes on intraocular pressure in tested dogs. Changes in intraocular pressure with the combination of acepromazine and thiopentone were significant within 30 minutes. the results of this study showed that xylazine, acepromazine and diazpam in clinical dosage decrease the intraocular pressure but ketamine increases the pressure, suggesting that it should be used with xylazine to prevent increase in intraocular pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anesthesia
  • diazepam
  • Dog
  • Intraocular pressure
  • ketamine
  • pre-anesthesia
  • Sodium thiopental
  • Xylazine