آنتی ژن های سالمونلا آبورتوس اویس و ره یابی سرم شناسی برای تشخیص موارد آلودگی با کمک آنتی ژنها ی اختصاصی

نویسندگان

چکیده

جهت بررسی آنتی ژنهای سالمونلا آبورتوس اویس و جستجوی آنتی ژن اختصاصی در این باکتری آنتی ژن ها ی کشته از آن تهیه و به فواصل منظم در طی 11 ماه به طور زیر جلدی به بز و 7 ماه به خرگوش تزریق تا سرم فوق ایمن تهیه شود . ظهور پادتن های رسوبی با روشهای ژل دیفوزیون و ایمونوالکتروفورز و پادتن های آگلوتینان با روش آگلوتیناسیون داخل لوله و پاسخ ازدیاد حساسیت تأخیری در تست جلدی در حیوانات تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین ساختار آنتی ژن این باکتری در مقابل سروتیپ های دیگر در عفونت با استفاده از 3 روش ایموندیفوزیون و آگلاتیناسیون روی لام و داخل لوله در سرم 1727 رأس گوسفند و بز جستجو و نتایج حاصل از آزمایشات با یکدیگر مقایسه شدند و نتایج نشان می دهد ظهور پادتن های رسوبی و ازدیاد حساسیت تأخیری توسط آنتی ژن حرارت دیده و افزایش پادتن های آگلوتیناسیون متعاقب تزریق آنتی ژن فرمالینه بیشتر بود. با جذب سرم فوق ایمن با سالمونلا تیفی موریوم ، می توان سرم اختصاصی ضد سالمونلا آبورتوس اویس تهیه کرد . همچنین پادتن اختصاصی را در مورد عفونت تجربی با روش ژل دیفوزین مشخص نمود . در آزمایش سرم 1727 رأس گوسفند و بز ، 67/1 درصد موارد با روش AGID و 2/1 درصد نمونه ها با روش SAT مثبت بود . آزمایش آگلوتیناسیون روی لام در 75 درصد موارد مثبت بود که نشان داد نمی توان از آن جهت غربالگری مبتلایان استفاده کرد .بین نتایج AGIC ( Agar Gel Immunodiffusion Test) Agglutination Test) وSAT ( Serum همخوانی وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Heated and formalin zed antigens of salmonella abort us ovis strains were injected subcutaneo usly to goats and rabbits. The immunization period was taken 11 months for goat and 9 months for rabbit. Precipitinin, agglutinin antibodies and delayed type hypersensitivity responses were evaluated by agar gel immunodiffusion, Immunoelectrophoresis, serum agglutination and skin tests. Six nonspecific and one specific antigens of S. abort us ovis were found in AGID test, we found specific antibody in experimental infected rabbits sera, as well. Theses test’s revealed that heated antigens elicit precipitinins and DTH reaction more than formalin zed antigen, but the latter produced agglutinins titre more than heated antigen. Absorbed hyperimmun serum with, S. typhimuxium only reacted with S. abortus ovis antigens. To detect anti S. abort us ovis antibodies, We examined 1727 sera of sheep and goats by SAT and AGID tests. 1.2 and 1.68% of them were positive in SAT and AGID test , respectively. Rapid agglutination test wasn’t a proper screening test, since , 75% of 200 sera were positive. There is no significant difference between AGID and SAT tests (a= 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antigens
  • infection
  • Salmonella abort us ovis
  • serology