بررسی اثر بیهوشی کنندگی گل میخک در ماهی و تعیین LC50 آن

نویسندگان

چکیده

افزایش نیاز کارگاههای تکثیر و پرورش ماهی به استفاده از بیهوش کننده ها مطالعه تأثیر بیهوش کننده های جدید را به منظور جایگزینی مناسبتر طلب می کند . گل میخک با تأثیر بیهوش کنندگی خوب برای ماهی می تواند یکی از آنها باشد . به همین دلیل دراین تحقیق تأثیر بیهوش کنندگی و تعیین LC50 گل گیاه میخک بر روی ماهی قزل آلای رنگین کمان مطالعه گردید . بدین منظور غلظتهای مختلفی (450،400،350،250،200،150،100،50 و 500 پی پی ام ) از گل گیاه میخک پودر شده در آب تهیه گردید . ماهیهای قزل آلای رنگین کمان در گروههای وزنی 150،10،1 و 300 گرم به طور مجزا در محلولهای فوق قرار داده شدند . نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش وزن ماهیها نیاز به مقدار پودر گل گیاه میخک جهت ایجاد بیهوشی افزایش یافته و LC50 گل گیاه میخک نیز برای ماهیها افزایش می یابد . بر اساس این مطالعه مقدار LC50 برای ماهیها 150،10،1 و 300 گرمی به ترتیب 311،255،168 و 344 پی پی ام به دست آمد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Four different sizes (1,10,150,300 gram body weight) of rainbow trout were separately subjected to various levels of freshly powdered clove tree with concentrations of 50,100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 and 500 ppm . Results showed that as the weight of fish increased a higher concentration of clove tree is needed for induction of anesthesia and LC50 raises. LC50 for fish weights of 1, 10, 150 and 300 grams were found to be 168, 153, 310 and 344 ppm , respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaesthesia
  • Clove Tree
  • fish
  • LC50
  • rainbow
  • Trout