بررسی اثر سه دوز مختلف FSH( Folltropin-V) در میزان سوپراوولاسیون در گاومیشهای رودخانه ای ( Bubalus bubalis)

نویسندگان

چکیده

مطالعه ای مقدماتی به منظور ارزیابی تأثیر سه دوز مختلف FSH بر میزان پاسخ تخمدانهای گاومیش به سوپراوولاسیون در مرکز پرورش و اصلاح نژاد گاومیش بعد از معاینه دستگاه تناسلی به عنوان دامهای دهنده انتخاب شد و به سه گروه 6 رأسی تقسیم شدند . استروس گاومیشها در هر سه گروه با دو تزریق هورمون PGF2 با فاصله 12 روز همزمان شد . در روز 12-9 سیکل استروس تزریق FSH آغاز گردید . دوز FSH در گروه اول mg 300 ، در گروه دوم mg 400 و در گروه سوم mg 400 و در گروه سوم mg 500 بود. تزریق FSH در 8 دوز مساوی با فاصله 12 ساعت انجام گرفت . همزمان با پنجمین و ششمین تزریق FSH ، دو دوز PGF2 به دامهای دهنده تزریق شد . تمامی گاومیشهای دهنده بعد از مشاهده علائم فحلی و به روش غیر جراحی صورت گرفت . قبل از جمع آوری جنینها ، تعداد اجسام زرد و فولیکولهای تخمک گذاری نکرده ، از طریق ملامسه رکتال تخمدانها تعیین شد. بیشترین میزان پاسخ تخمدانها ازنظر مجموع اجسام زرد و فولیکولهای تخمک گذاری نکرده در گروه سوم ( 65/0 ? 83/5 ) مشاهده شد ولی بیشترین میزان تخمک گذاری ( تعداد اجسام زرد ) متعلق به گروه دوم ( 81/0 ? 5/4 ) بود. از نظر مجموع جنینها و تخمکهای غیر بارور بیشترین تعداد در گروه دوم ( 52/1 ? 3 ) و کمترین تعداد مربوط به گروه سوم ( 71/0 ? 1 ) بود. در مجموع 27 رویان و تخمک جمع آوری گردید که 17 عدد آنها بارور بودند . از رویانهای جمع آوری شده ، 3/82 درصد در مرحله مورلا ، 9/5 درصد در مرحله بلاستوسیست اولیه و 8/11 درصد در مرحله بلاستوسیست بودند . بر اساس نتایج به دست آمده ، بهترین پاسخ سوپراوولاسیون در گروهی مشاهده شد که mg 400 FSH دریافت کرده بودند. با این وجود بین سه دوز استفاده شده اختلافی از نظر آماری وجود نداشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of three different doses of FSH (Fdltropin-V, Vetrepharm Co., Canada) on superovulatcry responses in river buffaloes. Eigtheen buffaloes were selected after rectal examination of reproductive tract and randomly alloated into three groups of six. All the buffaloes received two injections of prostaglandin F2 x (25 mg Lutalyse, Upjhon Co.) 12 days apart. Super ovulation in all groups initiated between days 9 to 12 the estrus cycle. Buffaloes in group 1, 2 and 3 super ovulated with total doses of 300 mg, 400 mg and 500 mg NIH of Folltropin respectively at 12 houres interval in 8 equal doses. All super ovulated buffaloes were inseminated 3 times at the beginning of observed estrus. Embryos were collected non- surgically 6 days after the first insemination. Before embryo recovery, the number of corpora lute a (CLs) and unovulated follicles (UFs) were estimated by rectal palpation of the ovaries. The average number of CLs plus UFs was the highest in group 3 (5.83 ± 0.65). However the highest ovulation rate (number of CLs) was observed in group 2 (4.5 ± 0.81). Maximum embryo plus unfertilized ova (UO) was recovered from group 2 (3 ± 1.52) and lowest from group 3 (1 ± 0.71). From the total number of 27 embryos and UOs recovered from the doners, 10 ova were unfertilized, 13 embryos were in morula stage, 1 embryo in early blast cyst stage and 2 embryos in blast cyst stage. On the basis of our results, the best superovulatory responses were observed in group 2 (400 mg). However, the differences were not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embryo transfer
  • FSH
  • River buffaloes
  • Superovulation