مقایسه برخی از روشهای مورد استفاده در کاهش اثرات افلاتوکسین بر روی شاخصهای تولیدی جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

در این بررسی تعداد 750 قطعه جوجه گوشتی یک روزه جنس نر به پنج گروه 150 قطعه ای و هر گروه به سه زیر گروه 50 قطعه ای تقسیم شدند . از پنج گروه آزمایشی ، یک گروه به عنوان شاهد مثبت انتخاب شده و با جیره فاقد افلاتوکسین تغذیه گردید . در جیره غذایی چهر گروه دیگر به میزان یک میلی گرم در کیلوگرم ( 0001/0 درصد ) افلاتوکسین B1 اضافه شد . در سه گروه از گروههای تغذیه شده با جیره حاوی افلاتوکسین ، به ترتیب فقط یکی از ترکیبات مهارکننده افلاکتوکسین شامل زئولیت طبیعی به میزان 75/0 درصد ، ساکارومیسس سوریسیه به میزان 5/0 درصد و یا بی سولفیت سدیم به میزان 1 درصد به جیره غذایی اضافه گردید . جوجه های هر گروه از روز اول تا پایان 21 روزگی با جیره های آغازی و از 22 تا 49 روزگی با جیره های پایانی واجد ترکیب شیمیایی تقریباً یکسان تغذیه شدند . در پایان سنین 21، 42 و 49 روزگی شاخصهای تولیدی شامل میانگین وزن بدن ، مقدار مصرفی ، ضریب تبدیل غذایی ، میزان افزایش وزن و درصد مرگ و میر برای هر گروه تعیین گردید . نتایج بدست آمده در پایان آزمایش حاکی از آن بودند که بین گروه تغذیه شده با جیره فاقد افلاتوکسین با هر چهار گروه دریافت کننده جیره های حاوی افلاتوکسین ، صرف نظر از حضور یا عدم حضور ترکیبات مهارکننده افلاتوکسین ، از نظر میانگین وزن بدن ، میزان غذای خورده شده و میزان افزایش وزن اختلاف آماری بسیار معنی داری وجود داشت ( 01/0 < P) به طوری که گروه دریافت کننده جیره فاقد افلاتوکسین با هر چهار گروه دریافت کننده جیره های حاوی افلاتوکسین ، صرف نظر از حضور یا عدم حضور ترکیبات مهار کننده افلاتوکسین ، از نظر میانگین وزن بدن ، میزان غذای خورده شده و میزان افزایش وزن اختلاف آماری بسیار معنی داری وجود داشت ( 01/0 < P) به طوری که گروه دریافت کننده جیره فاقد افلاتوکسین ، دارای ون بدن بیشتر و مصرف غذای کمتری بود. از نظر میانگین ضریب تبدیل غذایی ، گروه تغذیه شده با غذای کمتری بود. از نظر میانگین ضریب تبدیل غذایی ، گروه تغذیه شده با جیره فاقد افلاتوکسین ، دارای وزن بیشتر و مصرف غذای کمتر بود. ازنظر میانگین ضریب تبدیل غذایی ، گروه تغذیه شده با جیره فاقد افلاتوکسین دارای بهترین ضریب تبدیل غذایی بوده ، اختلاف آن فقط با ضریب تبدیل غذایی گروه تغذیه شده با جیره حاوی افلاتوکسین و ساکارومیسس از نظر آماری معنی دار نبود. در مقایسه بین چهار گروه غذیه شده با جیره های آلوده به افلاتوکسین نیز گروه تغذیه شده با جیره حاوی افلاتوکسین همراه با ساکارومیسس ، دارای بالاترین وزن بدن ، بیشترین میزان افزایش وزن ، کمترین درصد تلفات و بهترین ضریب تبدیل غذایی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Seven hundred and fifty day-old male broiler chicks were randomly distributed to 15 pens (50 chicks per pen) of five treatment groups to study the effectiveness of several nutritional procedures for controlling the deleterious effects of aflatoxin-contaminated diets on broiler performance. One of experimental groups was considered as positive control and fed with an aflatoxin -free diet. In four other groups, aflatoxin Bi was added to ration at level of 1 ppm (1mg/kg feed) and in three of these groups, the diets were
supplemented with natural zeolite (0.75%), Saccharomyces cerevisiae (0.5%) and Sodium Bisulfite (1%), respectively. All of groups were fed a corn-soybean meal based diet as starter and finisher from 1-21 and 22-49 days of age, respectively, with feed and water available for adlibitum consumption. Body weights were measured weekly and mortality was recorded as it occurred. The obtained results indicated, compared with positive control group, body weights, food consumption and feed convertion ratio in chicks receiving aflatoxin-contaminated diets were significantly reduced. In comparison between groups fed with aflatoxin
-contaminated diets chicks receiving diet which had been supplemented with S. cerevisiae had higher body weight and lower feed convertion ratio. From the results of this study, it could be concluded that S. cerevisiae was more effective than Zeolite and Sodium Bisulfite in controlling the deleterious effects of aflatoxin Bi on broiler performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin
  • broiler
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Sodium Bisulfite
  • zeolite