ارزیابی تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم برای تشخیص ویبریو آنگوئیلاروم ( Vibrio anguillarum) و آئروموناس هیدروفیلا ( Aeromonas hydrophila) در کارگاههای پرورش ماهی و میگو

نویسندگان

چکیده

تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم برای تشخیص سریع عفونتهای باکتریایی ماهی و میگو مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه تعداد 107 نمونه باکتریایی اکسید از مثبت به دست آمده از کارگاههای پرورش ماهی و میگو مناطق مختلف کشور مورد آزمایشهای آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم ( IDFAT ، Indirect fluorescent antibody test) واگلوتیناسیون قرار گرفتند و در نتیجه تعداد 20 نمونه باکتریایی از گونه های ویبریو آنگوئیلاروم (Vibrio anguillarum) ( 11 نمونه ) ، و آئروموناس هایدروفیلا ( Areomonas hydrophila) ( 9 نمونه ) و تعداد 6 نمونه باکتریایی دیگر به آنتی سرمهای ضد هر دو گونه باکتریایی مذکور واکنش مثبت نشان دادند . مطالعه خواص بیوشیمیایی ارگانیسم های مذکور همخوانی زیاد ( بیش از 70 درصد ) با نتایج سرولوژیکی داشته است. از آنجایی که بسیاری از عوامل باکتریایی و ویروسی ماهی و میگو دیر رشد بوده و بعضاً نیاز به زمانهای قابل توجه برای رشد و جداسازی دارند با به کارگیری این گونه روشهای سرولوژیک می توان در فاصله زمانی کوتاهی نسبت به تعیین وضعیت بهداشتی کارگاهها و تشخیص به موقع این گونه عفونتها اقدام و از بروز خسارات احتمالی جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Indirect immunofluorescent antibody technique (IDFAT) as a rapid tool has been evaluated to detect bacterial infections in farmed fish and prawns. Using this method 107 oxidase positive bacterial isolated obtained from different fish and prawn farmings, were studied from which 20 isolates were identified as Vibrio anguillarum and Aeromonas hydrophila using polyclonal antibodies against these bacterial species. The verification of these results was also demonstrated by studding biochemical/phonotypical characteristics of the bacterial isolates resulting in a high accuracy of IDFAT method (> 70%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila
  • Antibody
  • fish
  • Prawn
  • Vibrio anguillarum