بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک استامینوفن روی کبد موش صحرائی ( Rat)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق برای ارزیابی اثرات ماکروسکوپیک و هیستوپاتولوژیک استامینوفن و تعیین میزان مسومیت کبدی آن در دوزهای مختلف درمانی و بالاتر انجام گرفت . بدین منظور تعداد 70 قطعه موش صحرائی ( Rat) به 7 گروه مساوی شاهد و گروههای آزمایش شامل تجویز خوراکی استامینوفن به میزان 062/0 ، 125/0 ، 25/0 ، 1،5/2 و 5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن تمام گروهها جهت سنجش مقادیر سرمی آنزیمهای اسپارتات امینوترانسفراز ( AST) و آلانین آمینو ترانسفراز ( ALT) خونگیری به عمل آمد و پس از کالبد گشایی ضایعات ماکروسکوپیک و همچنین ضایعات میکروسکوپیک کبد با استفاده از رنگ آمیزی متداول هماتوکسیلین ائوزین و رنگ آمیزی های اختصاصی سودان 3 و 4 و پریودیک اسید شیف ( PAS) مورد مطالعه قرار گرفت . در مقایسه با گروه شاهد ، در گروههای 062/0 ، 0125/0 فقط ضایعات میکروسکوپی پر خونی و تورم سلولی دیده شد و افزایش معنی داری در مقادیر آنزیمهای AST و ALT یافت نگردید . ولی در سایر گروههای آزمایش با افزایش دوز میزان ضایعات کبدی افزایش یافته و عمدتاً ضایعات ماکروسکوپی پرخونی و بزرگ شدن کبد همراه با تورم لبه ها و رنگ به رنگ شدن آن و ضایعات هیستوپاتولوژیم پرخونی غیر فعال و تورم سلولی ، دژنرسانس گرانولر و واکوئلر سلولهای کبدی ، نکروز انعقادی خفیف تا شدید سلولهای مرکز لبولی ، نفوذ و تجمع ماکروفاژها و لنفوسیتها در نواحی نکروزه ، فعالیت نوسازی و بازسازی بافت کبدی مشاهده و برای اولین بار وجود گنجیدگیهای داخل هسته ای ائوزینوفیلیک در سلولهای کبدی نواحی پیرامون نکروز دال بر مسمومیت کبدی استامینوفن تشخیص داده شد . مقادیر آنزیمهای سرمی AST، ALT گروههای فوق در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری را نشان داد ( 05/0 < P) .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Pathological lesions due to oral administration of different daily doses I.e. 0.062, 0.125, 0.250, 1, 2.5 and 5 gram per kg B.W. (Body Weight) of acetaminophen in the liver of rat and also changes in serum levels of AST (Aspartate aminotransfrase) and ALT (Alanine amino transfrase) were studied. No lesions were observed in rats received 0.062 and 0.125 g/kg B.W of acetaminophen where as the rats received higher doses than
0.125 g/kg B.W. showed severe lesions which were dose dependent and based on the post treatment interval. The main lesions included passive congestion , cell swelling, granular degeneration, hemorrhage, mild to severe centrilobular coagulative necrosis, moderate to severe vacuolar degeneration in the midzonal and periportal hepatocytes, regenerative activity and macrophage infiltrations. There was evidence of hydropic vacuolation by Sudan and PAS (Periodic acid Schiff) staining in the surviving hepatocytes with vacuolar degeneration. There were eosionophilic intranuclear inclusion bodies in the surviving hepatocytes that cold be as a path gnomonic lesion. The serum levels of AST and ALT with doses of 0.062 and 0.125 g per kg B.W. showed no significant increase in their levels as compard to control ones, however, a significant increase (P < 0.05) was noted in the animals which received higher doses and it corraborated with the microscopic lesions in the liver.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetaminophen
  • Histopathologic lesions
  • Liver
  • rat