اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر عیار پادتنHI حاصل از واکسن نیوکاسل

نویسندگان

چکیده

ششصد و دوازده جوجه یک روزه گوشتی از نژاد Ross در 9 گروه قرار گرفتند که در هر گروه دو پن برای ماده ها دو پن برای نرها اختصاص یافت. یکی از گروهها به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد که تا آخر دوره هسچ آنتی بیوتیکی در آن تجویز نشد و 8 گروه دیگر به آنتی بیوتیکهای سولفادیازین + تری متوپریم ( سولتریم ) ، تایلوزین تارترات ، سالینومایسین + اسپکتینومایسین ( لینکوسپکتین )، انروفلوکساسین ، کلرامفنیکل ، کلرتتراسیکلین و فورازولیدون اختصاص داده شد . همه گروهها در سنین 8 ، 15 و 31 روزگی در مقابل بیماری نیوکاسل واکسینه شدند . در 7 گروه درمانی در سنین 16 تا 20 روزگی و 32 تا 36 روزگی بطور جداگانه آنتی بیوتیکهای فوق مصرف گردید و در یک گروه درمانی داروی سالینومایسین از 16 روزگی تا 3 روز پیش از کشتار به طور مداوم در دان مورد استفاده قرار گرفت و قبل و بعد از مصرف داروها یعنی در سنین 14، 20، 30،37 و 50 روزگی ، از جوجه ها خونگیری به عمل آمد و با انجام آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون (HI) عیار پادتن جوجه ها نسبت به واکسن نیوکاسل اندازه گیری شد . نتایج به دست آمده توسط آنالیز واریانس و آزمون توکی از نظر آماری مورد مقایسه قرار گرفت . براین اساس مشخص گردید که میانگین عیار پادتن گروه سالینومایسین در 51 روزگی به صورت معنی داری نسبت به گروه شاهد بالاتر بود ( 05/0 < P) ولی میانگین عیار پادتن سایر گروهها و شاهد ، و نیز نرها و ماده ها اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Six hundred and twelve “Ross” day old chicks were placed in 36 pens (17 birds in each) and every 4 pen (2 for males and 2 for females) were allocated for one group (9 groups all together). One of these groups considered as the control and did not received any antibiotic up to the end of the experiment, and 8 other groups were allocated to antibiotics consistiong:
Sulfadiazine + trimethoprime (Sultrim). Tylosin tartrate, Salinomycin, Lincomycin + Spectinomycin (Lincospectin), Enrofloxacin, Chloramphenicol, Chlortetracycline and Furazolidone. All groups were vaccinated at 8, 15 and 31 days of ege against Newcastle disease. The above mentioned antibiotics were given to the treatment groups at the 16-20 and 32-36 days of age, but Salinomycin was used in the feed from 16 days of age up to 3 day before slaughtering . Before and after the usagae of drugs, (ie, at 14, 20, 30 and 37 days of age), and also 2 day before slaughtering (at 50 days of age). blood samples were collected and antibody titers against ND Waccine vere measured by Haemagglutination inhibition test (HI). The results were compared by ANOVA and TUKEY test. It was revealed that none of the different antibiotics had any adverse effects on humoral antiboides, and the difference between the mean antibody titer of other groups and control, and males and females were not significant (P > 0.05). The mean antibody titer of salinomycin group at5O days of age was significanly higher than control (P < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotics
  • Antibody
  • Broilers