بیحسی اپی دورال با استفاده از کتامین در سگ

نویسنده

چکیده

استفاده از بیحسی اپی دورال در سگ به منظور انجام اعمال تشخیصی و درمانی در نواحی خلفی و بطنی متدوال می باشد . علیرغم اینکه لیدوکائین به عنوان داروی انتخابی جهت ایجاد بیحسی اپیدورال شناخته شده است ، امروزه با استفاده از سایر داروها از جمله آگونیستهای گیرنده های a2 مانند زایلازین و یا داروهای بیهوش کننده عمومی کتامین هیدروکلراید در گونه های مختلف مطرح بوده است . دراین تحقیق نتایج به کارگیری داروی کتامین هیدروکلراید 10 درصد در ایجاد بیحسی اپی دورال در سگ و نیز اثرات آرامبخشی و قلبی – عروقی این دارو مورد بررسی قرار می گیرد . برای این منظور در پنج قلاده سگ ابتدا اقدام به تزریق اپی دورال لیدوکائین 2 درصد حاوی اپی نفرین 3600/0 درصد به میزان 1 میلی لیتر به ازای 5/4 کیلوگرم وزن بدن دام و متعاقب آن با یک هفته فاصله اقدام به تزریق اپی دورال کتامین هیدروکلراید 10 درصد مطابق با حجم داروی لیدوکائین 2 درصد محاسبه و پس از رقیق نمودن با نرمال سالین 9/0 درصد مورد استفاده قرار می گرفت . قبل و بعد از تزریق داروها اقدام به ثبت پارامترهای حیاتی و چگونگی وضعیت رفلکسهای حسی و حرکتی گردید . میانگین تعداد ضربان قلب ، قبل ( 63/9 ? 4/82 ) و بعد ( 56/7 ? 2/91 ) از تزریق اپی دورال کتامین هیدروکلراید 10 درصد و همچنین میانگین زمان شروع بیحسی و نیز طول زمان تداوم بیحسی متعاقب تجویز اپی دورال دو داروی فوق الذکر در حیوانات مدل ، اختلاف آماری معنی داری را نشان می دادند ( 05/0 < P) . بروز اثرات تضعیف ملایم CNS(Sedation ) و ضد دردی ( Analgesia) متعاقب تجویز اپی دورال کتامین هیدروکلراید 10 درصد از دیگر یافته های این تحقیق بوده است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و نیز بروز اثرات آرامبخشی و تسکینی در حیوانات مدل ، می توان استفاده از کتامین هیدروکلراید 10 درصد را برای ایجاد بیحسی اپی دورال به منظور انجام اعمال تشخیصی و درمانی ، در مواردی که به علت وجود شرایط ویژه امکان ایجاد بیهوشی عمومی میسر نباشد ، توصیه نمود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Epidural analgesia is a common practice in the dog. Local anesthetics are usually administered, although other drugs such as alpha-2 agonists e.g. xylazine HC1 and dissociative general anesthetics e.g. ketamine 1-ICI may produce analgesia in the perineal and abdominal region in several species.This study was undertaken to determine the analgesic, sedative and cardiovascular effects of epidural ketamine HCI in 5 healthy dogs weighing 22-35 kg. In model animals lidocanie HCI 2 % with epinephrine 0.0036% (lml/4.5 kg b.w) and ketamine I—lCl 10% (15 mg/kg b.w) was separately adminstered epidurally in one week intervals. Volumes of ketamin HCI 10% were adjusted to dogs weight and correlated to lidocaine HC1 2 % volumes. Vital signs and some sensory and motor reflexes were recorded before and after epidural injection of drugs. Mean Heart rate values before (82.4 ± 9.63) and after (91.2 ± 7.56) administration of ketamine HCI 10% and mean time for induction of analgesia and also duration of analgesia in two treatment groups were statistically significant (P < 0.05). In ketamine HCI 10% treatment group, the mild CNS depression (sedation) and local anesthesia (analgesia) was observed. The results of this study indicated that epidurally administered ketamine HCI 10% in dog produces local spinal analgesia and CNS depression. It was also shown that ketamine HCI has marked cardiovascular stimulation effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • Epidural Anesthesia
  • ketamine