بررسی تغییرات برخی از آنزیم های سرم خون بزها در پولیوآنسفالومالاسی تجربی با سولفید

نویسندگان

چکیده

کمبود تیامین در نشخوار کنندگان در حالات مختلفی اتفاق می افتد . بیماری پولیوآنسفالومالاسی در اغلب مواقع با کمبود تیامین همراه است . سولفور ماده غذایی اساسی برای نشخوارکنندگان تلقی شده و همچنین در درمان بیماریهای مختلف دامی مورد استفاده قرار می گیرد . علاوه بر این منابع آبی و غذایی نیز می توانند غنی از سولفور باشند که پس از احیاء در شکمبه تولید سولفید نموده که هر دو از عوامل بالقوه ایجاد کننده پولیوآنسفالومالاسی می باشند . در این بررسی 8 رأس بز ماده 20-13 کیلوگرمی نژاد بومی به ظاهر سالم انتخاب شده و به مدت یک ماه تحت جیره معین غذایی قرار گرفتند . به 5 ردس از آنها محلول 94/0 مولار از NaNs.H2o با رقتهای 75، 50 و 25 با 2/8 = PH به طور خوراکی با دز اولیه kgBW 75/0/10*3/2 خورانده شد . همزمان به 3 رأس بز به ظاهر سالم دیگر گول دارو خورانده شد . با ظهور علایم بالینی تمام بزها ذبح گردیدند . در بررسی میکروسکوپی ضایعات دستگاه عصبی مرکزی مشخص گردید . در بررسی سرمی میزان آنزیمهای LDH,ALP,ALT,AST,CPK با استفاده از کیت های شرکت پارس آزمون قبل و بعد از مسمومیت اندازه گیری گشته و نتایج با آزمون Student”t” مورد ارزیابی قرار گرفت . دراین بررسی به دنبال مسمومیت ، سطح سرمی ALP,CPK,AST,ALT افزایش معنی داری داشت ( 05/0 < P) . اما با وجود افزایش مقدار LDH تغییرات آن معنی دار نبود ( 05/0< P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In ruminants thiamine deficiency occurs in various states and the polioencephalomafacia In concomitant with thiarnin deficiency. Sulfur is not only an essential nutrition for ruminant, but also, have theraputic effect on various diseases of animal. water and feed sources are full of sulfur as well, so that, after entering in rumen would reduce to sulfide. These are polioencephalomalacia factors, because, sulfur destructs thiamine and also sulfide damages to various cell membrane. in this survey 5 appearently heath female native Goats with 13-20 kg weights received the serial dilution 75, 50,25 from NaHs. lI20 with pH = (8.2)(2.3x 10 /0.75 kg BW) by intubation. In contrast, 3 goats received placebo. In the microscopic sarve the damages of central nervous system were elucitatec. In the analysis of the serum; CPK, AST, ALT, ALP and LDH were measured in healthy Goats and also after ingestion and occureance of clinical signs of toxicity. The results evaluated by Student ”t” tests. In this survey serum levels of CPK, AST, ALT and ALP had increased significantly, but LDH hadn’t.

کلیدواژه‌ها [English]

  • enzyme
  • Polioencephalomalacia
  • Sulfide