بررسی استقرار و رشد کیست هیداتیک ثانویه در حیوانات آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

به منظور یافتن مناسبترین حیوان آزمایشگاهی برای استقرار و رشد کیست هیداتیک ثانویه ، به 36 سر موش سوری ، 27 سرموش صحرائی ، 27 سر هامستر و 5 سر گوش خرگوش ، پروتواسکولکسهای اکینوکوکوس گرانولوزوس گوسفندی به صورت داخل محوطه صفاقی تزریق گردید . سپس به مدت 9 ماه ، ماهیانه تعداد معینی از حیوانات کالبد شکافی شدند و محوطه صفاقی ، کبد ، ریه ، کلیه و طحال آنها از نظر آلودگی به کیست مورد بررسی قرار گرفتند . در این بررسی کیست هیداتیک ثانویه در موش سوری از ماه سوم تشکیل گردید و درماههای بعدی بخصوص ماه هشتم و نهم بخوبی رشد نمود . کلیه کیستهای تشکیل شده غیر بارور و استریل بوده اند . در این بررسی آسیب شناسی دیواره کیست ، واکنش سلولهای دفاعی بوضوح دیده می شد . در دو سر از پنج سر خرگوش تحت آزمایش ، کیست هیداتیک ثانویه تشکیل شده بود و به جز یک مورد موش صحرایی و هامستر تحت آزمایش کیست هیداتیک ثانویه مشاهده نگردید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present study was undertaken to find the most susceptible laboratory host for secondary echinococcosis using Echinococcus granulosus protoscoleces obtained from hydatid cyst of sheep. For this, 36 male white mice (NMRI strain), 27 male white rats (NMRI strain), 27 mole hamsters (Albino variety) and 5 male rabbits (New Zealand white) all were injected intraperitonaelly with the protoscoleces. White mice, white rats, hamsters and rabbits each received 1000, 8000, 10000 and 100000 protoscoleces respectively. Four mice, 3 rats, 3 hamsters and 1 rabbit were killed each month during 9 months and their liver , lung, peritoneal cavity, kidney and spleen were examined for presence of hydatid cyst. Secondary hydatid cysts were found in some of the mice after 3 months post inoculation but in 9th month all the mice were found infected, Hydatid cyst developed in 2 of 5 rabbits and only in one rat but did not develop in hamsters. All the cysts found in mice rabbits and rat were sterile and unfertile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Echinococcus granulosus
  • Hydatid cyst
  • Laboratory animals