بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارائه سیمای طبیعی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی ، از 94 رأس اسبچه خزر و 18 رأس اسب عرب ایرانی نمونه خون گرفته شد . تعداد گلبولهای سفید ( WBC)، گلبولهای قرمز ( RBC) و پلاکتها ( PLT) ، غلظت هموگلوبین ( Hb) ، هماتوکریت ( PCV) ، حجم متوسط گلبولی ( MCV) ، غلظت متوسط هموگلوبین یک گلبول قرمز ( MCH) ، غلظت متوسط هموگلوبین حجم معینی از گلبولهای قرمز (MCHC) ، میزان فیبرینوژن پلاسما ( FIB) و درصد تفریقی گلبولهای سفید اندازه گیری شدند . مقدار فیبرینوژن ، تعداد پلاکتهای و میزان MCHC در دو نژاد مشابه بوده ولی تعداد WBC در اسبچه های خزر بیشتر از اسب عرب ایرانی می باشد . سایر پارامترهای فوق دراسب عرب ایرانی بیشتر از اسبچه خزر بوده که از نظر آماری معنی دار می باشند . از نظر درصد تفریقی گلبولهای سفید ، اختلاف قابل توجهی در درصد نوتروفیل سگمانته ، لنفوسیت و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت ( N/L) وجود دارد. به این ترتیب که درصد نوتروفیل سگمانته و نسبت N/L در اسب عرب ایرانی بیشتر و درصد لنفوسیت و ائوزینوفیل در اسبچه خزر بیشتر از اسب عری ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A hematological survey was conducted to provide a reference value for Miniature Caspian Pony’s Whole blood profiles and white blood cell differentiation (Percent) and then comparing with those of Iranian Arab horases. Blood samples were taken from 94 clinically healthy Caspian Ponies and 18 Iranian Arab horses. all animals were divided into four age related groups. Group 1, 0 36 months. group 2,37 72 month. group 3. 73 108 months and group 4,
> 109 months. Reference values for normal hematological profiles and percent of white blood cells are showm in table bellow.
Comprehensive statistical studies were subjected on results considering the age, sex and breed. The values of RBC, Hb, PCV, MCV, MCH, segmented neutrophil and neutrophil/lymphocyte ration (N/L) were higher in Iranian Arab horse than Caspian Pony, but the number of WBC and percent of lymphocyte and eosinophil were higher in Caspian Pony. Those significant differences were found between the stalions of two breeds except for MCHC, and the mares of two breeds. There are no significant sex-related differences among male and female of each breed. Age related differences were found in values of Hb, PCV, MCV, MCH, fibrinogen, segmented neutrophils, monocytes and N/L ratio which increase in aged animals. But MCHC, lymphocytes and eosinophil decrease with age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Minature Pony
  • haematology
  • Iranian Arab hores