ارزیابی روش مستقیم آگلوتیناسیون به منظور غربالگری توکسوپلاسموزیس در گوسفند

نویسندگان

چکیده

برای ارزیابی کمی و کیفی روش سرولوژی آگلوتیناسیون مستقیم اصلاح شده (DA) در تشخیص پادتنهای ضد توکسوپلاسما در گوسفندان ( IFAT) و تست رنگی ( DT) با انجام آزمایش بر روی 100 سرم انتخابی گوسفندان به طور همزمان مقایسه گردید. نتایج سرمی نشان داد که همبستگی کیفی بین روش آگلوتیناسیون مستقیم اصلاح شده و تست رنگی در 97 درصد موارد ، بین روش آگلوتیناسیون مستقیم اصلاح شده و روش ایمونوفلورسنت غیر مستقیم در 96 درصد موارد وجود دارد. محاسبه انجام یافته جهت تعیین میانگین هندسی تیترهای سرمی حاکی از آن است که روش آگلوتیناسیون مستقیم اصلاح شده و روش ایمونوفلورسنت غیر مستقیم و تست رنگی در 99 درصد موارد وجود دارد. محاسبه انجام یافته جهت تعیین میانگین هندسی تیترهای سرمی حاکی از آن است که روش آگلوتیناسیون مستقیم بالاترین میزان را در مقایسه با دو روش دیگر نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Comparison of serological results on 100 select sera of sheep showed that qualitative correlation between direct agglutination test (DA) and dye test (DT), direct agglutination test (DA) and indirect immunoflurescent test (IFAT) were 97%, 96% and 99% respectively. Thus, in present study it is concluded that maximal quantitative correlatiton was between direct agglutination test (DA) and indirect immunof!urescent antiboy test (IFAT) and minimal quantitative corelation was between dye test (DT) and indirect immunoflurescent test (IFAT). Titration results of 100 sheep sera showed that the most frequent titers in direct agglutination test (DA), dye test (DT) and indirect immunoflurescent (IFAT) were 10240 ‘ ‘ respectively. In this study , the geometric mean titers in direct agglutination test (DA) was higher that two other serologic methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct agglutination
  • ovine
  • Screening
  • Toxoplasmosis