تعیین شاخصهای اپیدمیولوژیک اولتراسونوگرافی در تشخیص تورم ضربه ای نگاری و صفاق در گاو

نویسندگان

چکیده

در طول مدت چهارده ماه بررسی مجموعاً 50 رأس گاو مبتلا به اختلالات حفره بطنی و گوارشی مورد تشخیص بالینی ، هماتولوژی و اولتراسونوگرافی قرار گرفتند و درنهایت تأیید تشخیص به کمک عمل لاپاراتومی و متعاقباً رومنوتومی و مواردی کالبد گشایی و کشتارگاهی صورت پذیرفت . مجموعه اطلاعات کیفی و کمی حاصله در فرمهای مربوطه ثبت گردید و پس از به نظم درآوردن آنها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند . از پنجاه رأس گاو مورد مطالعه 27 رأس مبتلا به TRp( Traumatic reticuloperitonitis) و 23 رأس به سایر اختلالات حفره بطنی و گوارشی مثل جابجایی شیردان به سمت چپ و راست ، فتق نگاری در خط میانی ، سوء هضم و پریتونیت بودند . معاینه اولتراسونوگرافی دامهای مبتلا به TRP شامل مشاهده ، موقعیت و حرکت نگاری در مدت سه دقیقه ، همچنین مشاهده محیط نگاری و در صورت امکان داخل آن ، بررسی ساختمانهای مجاور از جمله حجاب جاجز، ته کیسه پشتی قدامی شکمبه ، کیسه پایینی شکمبه ، طحال ، هزار لا ، شیردان و کبد بود. از 27 رأس گاو مبتلا به TRP در 25 رأس نگاری قابل مشاهده بود که در 18 رأس مجاور صفاق و در 9 رأس به علت وجود توده و تجمع ترشحات به سمت پشتی و راست جابجا شده بود . حرکت نگاری در 13 رأس از نظر کیفی و کمی طبیعی و در 11 رأس بدون حرکت و در سه رأس مشخص نشد. تعداد حرکات در مدت سه دقیقه از یک تا چهار انقباض متغیر بود و در 8 رأس گاو حرکت دو مرحله ای نگاری آهسته تر از طبیعی بود . محیط نگاری در 11 رأس طبیعی و در 14 رأس غیر طبیعی بود. تشکیل مواد فیبرینی ، تراوشات و آبسه ها سبب تغییرات محیط نگاری شده بود که در اولتراسونوگرافی مواد فیبرینی به شکل رسوب اکوژنیک ، گاه گاهی همراه با مایع هیپواکوژنیک و کپسول آبسه ها به شکل هاله اکوژنیک و محتویات آن هیپواکوژنیک در نمایشگر ظاهر می شدند که بیشتر تغییرات در سطح چپ و قسمت قدامی نگاری بود . داخل نگاری به علت وجود گاز با اولتراسونوگرافی بسختی معاینه می شودودر این بررسی تنها درسه مورد امکان پذیر بود. اولتراسونوگرافی تورم ضربه ای طحال از روی وجود مواد فیبرینی وافزایش قطرعروق خونی آن و تورم ضربه ای کبد بامشاهده آبسه و افزایش اندازه کیسه صفرا قابل تشخیص بود . دراین بررسی روشهای تشخیصی عبارت بود ازمعاینه بالینی ، هماتولوژی واولتراسونوگرافی واز بین این روشها اولتراسونگرافی دارای بیشترین ارزش شاخصهای اپیدمیولوژیک حساسیت (07/74درصد) ویژگی (9/73درصد)ارزش پیشگویی مثبت(9/76درصد) . ارزش پیشگویی منفی (83/70درصد) . درستی تست (74درصد) .منفی کاذب (92/25درصد) ومثبت کاذب (08/26درصد) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

During 14 months fifty cows with alimentary and abdominal cavity disorders were examined by clinical, haematology and ultrasonography parameters. The preilminary diagnosis was confirmed by laparotomy and subsequent rumenotomy. Sometimes by necropsy of examination in slaughter house. 27 cows were diagnosed with TRP and 23 with other digestive system and abdominal cavity disorders such as LDA, RDA, Reticular hernia, indigestion and peritonitis. Ultrasonographic examination included observations of reticular Position, motility during three minutes period, reticular contoue, its inner structure whenever possible and adjacent structures such as diaphragem, anterior dorsal blind sac of the rumen, ventral sac of the rumen, spleen, omasurn. abomasum and liver. The reticulum could be visualised in 25 cows (well in 19 cows and moderately in 6 cows) by
ultrasonography. The reticulum was situated adjacent to the peritoneum and diaphragm in 18 cows. In 9 cows the reticulum was displaced laterally towards right and dorsally. The motility of the reticulum were normal in 13 cows and there was no reticular contraction in 11 cows and reticular motility was not determined in 3 cows. The biphasic contractions and the period of relaxation of the reticulum were slower than normal in 8 cows. The contour of the reticulum was nprmal in 11 cows and abnormalin 14. The nature of abnormalities included homogeneously echogenic deposits, echogenic with accompanying fluid, abscesses, hypoechogenic and anechoic fluid. More often there were more changes in the left and cranial wall of the reticulum than the ventral or caudal aspects. The ultrasonographic observation of the inside of reticulum is difficult because of the gas accumulation but the observation was possible in only 3 cows. Traumatic splenitis was determined due to deposits of fibnnous tissue and its vascular enlargement, as well as traumatic hepatitis were diagnosed with an enlarged gall bladder and abscesses. In this study diagnostic procedures were as follows: clinical examination, haematology and ultrasonography. Ultrasonography had the highest epidemiologic indices including sensitivity (74.07%), specificity (73.9%), positive predictive value (76.9%), negative predictive value (70.83%), false positive (26.80%), false negative (25.92%) and accuray (74%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow
  • Traumatic reticuloperitonitis
  • Ultrasonography