مطالعه ای بر یافته های خونشناسی و بیوشیمیایی در تیلریوز بدخیم گوسفند

نویسندگان

چکیده

در این بررسی بالغ بر هزار رأس گوسفند در منطقه قرنطینه کشتارگاه فارس مورد مشاهده قرار گرفت . از این میان 128 رأس دام واجد علائم بالینی تیلریوز بدخیم گوسفندی انتخاب شدند که پس از تهیه گسترشهای خونی در 93 رأس از آنها پارازیتمی مشاهده گردید . لذا به عنوان گروه آلوده به انگل نامگذاری شدند ، به علاوه 19 رأس گوسفند سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند . مقایسه درجه حرارت بدن در کنار آزمایشات خونشناسی و بیوشیمیایی در بین گروههای فوق انجام گرفت. نتایج آماری نشان می دهد که همبستگی معنی داری ما بین درجه حرارت بدن و وقوع پارازیتمی در گروههای آلوده به انگل و شاهد وجود دارد . اندازه گیری پارامترهای خونشناسی نشان داد که در گروه حیوانات آلوده به انگل HCT, Hb , RBC به طور معنی داری کاهش یافته ، شمارش تفکیکی گلبولهای سفید نشان داد که لنفوسیت ها کاهش و نوتروفیل ها به طور معنی داری افزایش یافته اند . آزمایشات کبدی افزایش معنی داری را در مقادیر مقادیر بیلیروبین تام و غیر مستقیم ، کلسترول و فعالیت AST در گروه آلوده به انگل نشان داد . هیچ گونه تغییر معنی داری درمقادیر اوره ، اسید اوریک و کراتینین مشاهده نگردید . اندازه گیری پروتئین تام ، آلبومین و گلوبولین نشان داد که گلوبین ها به طور معنی داری افزایش یافته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A survey was conducted on one thousand sheep in quarantine of Fars slaughterhouse. From this population, a group of 128 sheep with symptom of ovine malignant theileriosis were selected. The prepared blood smears showed that 93 sheep had parasitemia which considered as the infected group. In addition, 19 healthy sheep were taken out as the control group. The body temperature
along with the hematological and biochemical parametrs has been compared among infected and contorl groups. Statistical analysis revealed a significant correlation among body temperature and occurence of parasitemia within infected and control groups. The measurrnents of heamatological parameters indicated that RBC, Hb and HCT decreased significantly in infected animal. Differential leukocyte count indicated that lymphocytes were decreased while increased of neutrophils were observed significantly. Liver tests were indicated that (total and indirect) bilirubin, cholesterol and AST increased significantly in infected group. No significant changes in urea, uric acid and creatinine was observed. The measurment of total protein, albumin and globulin levels were indicated that globulins increased significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochemical changes
  • Hematological changes
  • Ovine malignant theileriosis
  • Theileria hirci
  • Theileria lestoquardi