آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر

نویسندگان

چکیده

الکتروکاردیوگرام روی اشتقاقهای یک قطبی و دو قطبی تقویت شده اندامها و اشتقاق قاعدهای رأسی از 20 رأس قاطر بالغ دو جنس در حال استراحت ثبت شد . بررسی 140 نوار الکتروکاردیوگرام نشان داد که 7 رأس از قاطرها دارای آریتمی می باشند . آریتمی ها عبارت بودند از : بلوک سینوسی دهلیزی ( 1 رأس ) ، بلوک دهلیزی بطنی درجه 12 ( 1 رأس ) و آریتمی سینوسی ( 5 رأس ) و مختصر تمرین بدنی در این هفت رأس موجب از بین رفتن آریتمی ها شد . ضمناً هیچ کدام از قاطرها نشانه های بیماریهای قلبی از جمله خیز ناحیه پایین شکم و دست و پا ، پر بودن ورید وداج ، نبض ورید وداج ، سوفل قلبی نشان ندادند. بنابر این می توان آریتمی های مشاهده شده را به عنوان آریتمی فیزیولوژیک یا آریتمی های وابسته به عصب واگ درنظر گرفت . این آریتمی ها دارای اهمیت بالینی نمی باشند . ولی تشخیص دقیق آنها لازم و ضروری است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Electrocardiograme ond bipolar, augmented unipolar limb leads and base-apex lead were recorded from 20 adult and both sexes of mules. Evaluation of 140 traces of ECGs shown that 7 of mules have arrhytmias. Arrhythmias included, sinoatrial block (1), 2nd degree atroventricular block (1) and siuns aarrhytrnia (5). Slight exercise aboished all of these arrhythmias. Nome of the mules showed any signs of hteart disease, that is: edema, jugular distension and pulation, and cardiac murmurs. Therefore, these can be conisidered as physiological or vagal mediated arrhytmias. these arrhythmias have no clinical importance and their diagnosis is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mule. Vagal Nerce Gardiac Arrhy thmias