تعیین بقایای آنتی بیوتیکی در لاشه طیور با استفاده از آزمایش چهارپلیت در کشتارگاههای اطراف شیراز

نویسندگان

چکیده

دویست و پنجاه نمونه لاشه طیور جمع آوری شده از کشتارگاههای طیور اطراف شیراز که قابل مصرف تشخیص داده شده بودند با استفاده از روش آزمایش چهارپلیت ( FOUR Plate Test) جهت بررسی میزان آلودگی آنتی بیوتیکی آزمایش شدند . در این روش که به عنوان یکی از روشهای کیفی استاندارد جهت تعیین بقایای آنتی بیوتیکی لاشه محسوب می شود از دو باکتری باسیلوس سابتیلوس و استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت مولر هینتون آگار با PH های 6،2/7 و 8 استفاده گردید ، همچنین جهت تشخیص غلظتهای اندک سولفانامیدها به محیط کشت به میزان 01/0 میکروگرم در هر میلی لیتر برای باسیلوس سابتیلوس و 8/0 میکروگرم در میلی لیتر برای باسیلوس سابتیلوس و 8/0 میکروگرم در میلی لیتر استافیلوکوکوس اورئوس تری متوپریم اضافه گردید . از تعداد 250 لاشه مرغ ، عضلات سینه به میزان 2/54 درصد ، کلیه ها 6/2 درصد و کبد 9/9 درصد ، آلودگی غیر مجاز به آنتی بیوتیک داشتند . از تعداد 250 نمونه عضلات سینه ، کبد و کلیه که از محیط مولرهینتون حاوی تری متوپریم برای تعیینبقایای سولفانامیدی استفاده گردید به ترتیب 7، 3 و 1 درصد دارای بقایای سولفانامیدی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A study was conducted to evaluate the residues of antibacterial substanes in 250 poultry carcasses. The diffuse four plate test method with the pH of 6 , 7.2 and 8 were employed. B. Subtilis and S. aureus, which were sensitive to all antibiotics tested, were used. 54.2 percent of the pectoralis muscles 9.9 percent of the livers and 2.6 percent of the kidneys were found to be contaminated with antibacterial substances, for the detection of sulfonamide residues, the plates containing tnmethoprim were used. Out of 250 samples tested, the contamination rate of antibiotics in pectoral is muscle, liver, and kidney were 7.3 and 1 percent , respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antibiotic residues
  • Four plate test
  • Poultry carcasses