مطالعه مقایسه ای بافت شناسی تخمدان محلی ( بومی آذربایجان غربی ) و مرغ نژاد لگهورن سفید

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی مقایسه ای هیستولوژی و هیستومورفومتری تحمدان مرغهای محلی ( آذربایجان غربی ) و مرغهای نژاد لگهورن ( گونه تخمگذار )، از هر یک از گروههای مورد مطالعه 5 قطعه پولت ( 5-4 ماهگی ) و 5 قطعه مرغ بالغ تخمگذار ( 18-6 ماهگی ) ، 5 قطعه مرغ پیر ( بالاتر از 19 ماهگی ) انتخاب شدند . بررسی وزن تخمدانها نشان داد که فقط در مرغهای پیر محلی و مرغهای پیر نژاد لگهورن اختلاف بسیار معنی دار ( 001/0 < P ) بوده ، ولی در بقیه گروهها یعنی در پولتها و تخمگذارها اختلاف معنی دار نمی باشد . میانگین فراوانی فولیکولهای سالم در پولتهای محلی و لگهورن دارای اختلاف معنی دار نبود، در حالی که میانگین فراوانی فولیکولهای سالم در مرغهای تخمگذار محلی و مرغهای تخمگذار لگهورن دارای اختلاف بسیار معنی دار ( 001/0 < P) بود. همین طور در مرغهای پیر محلی و مرغهای پیر لگهورن این اختلاف معنی دار ( 05/0 < P) بود . فراوانی فولیکولهای آترتیک در پولتهای تحت بررسی دارای اختلاف معنی دار نبود، در حالی که میانگین فراوانی همین فولیکولها در مرغ تخمگذار محلی و لگهورن دارای اختلاف بسیار معنی دار( 001/0 < P ) بود . پارامترهای مذکور در مرغهای پیر محلی و مرغهای پیر لگهورن نیز دارای اختلاف بسیار معنی داری ( 001/0 < P ) بود. در بررسی مقایسه ای فراوانی فولیکولهای سالم با اندازه های مختلف ، در پولتهای محلی و پولتهای لگهورن ، مشخص شد که در هیچ کدام از اندازه های مذکور اختلاف بین این دو گروه تحت بررسی ، معنی دار نمی باشد . در حالی که در مرغهای تخمگذار محلی و لگهورن در دو اندازه مورد مطالعه اختلاف بسیار معنی دار ( 001/0 < P ) بود. یعنی در اندازه های کمتر از 100 میکرومتر و 400-101 میکرومتر فراوانی فولیکولهای سالم در مرغهای تخمگذار لگهورن بیشتر از مرغهای تخمگذار محلی بود.ولی برعکس در این دو گروه مورد بررسی ، فراوانی فولیکولهای سالم با اندازه 4000 -401 میکرومتر بالاتر دارای اختلاف معنی دار نبودند. در مطالعه مقایسه ای فراوانی فولیکولهای آتریک با اندازه های 400-101 میکرومتر و 4000-401 میکرومتر و بالاتر در این گروه تحت بررسی اختلاف بسیار معنی داری ( 01/0 < P ) را نشان دادند و آترزی در پولتهای محلی نسبت به پولتهای نژاد لگهورن بیشتر بود. در بررسی مقایسه ای فراوانی فولیکولهای آترتیک در مرغهای تخمگذار محلی و تخمگذار نژاد لگهورن مشخص شد که درهر سه اندازه مورد مطالعه (100میکرومتر، 400-101میکرومتر ، 4000-401میکرومتر و بالاتر) ، اختلاف آماری بسیار معنی دار ( 001/0 < P ) می باشد . بنابراین در این گروه مورد بررس آترزی فولیکولی در مرغهای محلی نسبت به مرغهای تخمگذار نژاد لگهورن بسیار بالاتر است . وضعیت مذکور همچنین در مرغهای پیر محلی و پیر لگهورن نیز صادق بود. نتیجه گیری نهایی ما از مطالعه مذکور این است که آترزی فولیکولی درهر سه گروه سنی در مرغهای محلی نسبت به مرغهای نژاد لگهورن زیادتر می باشد. و این امر می تواند یکی ازمهمترین عوامل پایین آورنده سطح تولید تخم مرغ در مرغهای محلی تحت مطالعه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

For the purpose of comparative histology and histomorphometry of the ovaries and ovarian follicles of local (West Azarbayjan of Iran) and leghorn chickens (layer strain) from each group five pullets (4-5 months old), five adult layers (6-18 months old), and five old layers (more than 19 months old) were selected i, e 30 birds (15 local, and 15 leghorns). There were highly significant differences (p < 0.00 1) in mean weight of ovaries between old local and leghorn hens, where as between local pullets, and leghorn pullets as well as local layers and leghorn layers there was no significant differences. There was no significant differences in mean distribution of healthy follicles between local and leghorn pullets, but this was highly significant (P < 0.001) between local and leghorn layers and significant (P < 0.05) in local and leghorn old hens. The differences of mean distribution of atretic follicles in local and leghorn pullets was not signigicatn. where as this parameter showed highly significant (P < 0.00 1) differnces in local and leghorn layers as well as in local and leghorn old hens. The comparative study of the
mean distribution of the healthy follicles with the different sizes between local and leghorn pullets showed no significant differences in any of sizes under study, where as in two groups of healthy follicular sizes i. e < 100 1um and 101 -400 m , there was significant (P < 0.00 1) differences between local and leghorn layers. Conversely , in these group. the mean distribution of healthy follicles with sizes of 401 - 400um and above That
showed no significant differences. In comparative study of mean distribution of atretic follicles with < 100 m in local and leghorn pullets, there was no significant differences, where as mean distribution of atretic follicles with sizes of 101 - 400,um and 401 - 4000 m and above that, there were highly significant (P< 0.00 1), differences and incidences of follicular atresia in local pullets were higher than to that of leghorn pullets. the comparative study of follicular atresia in local and leghorn layer hens revealed that on all of the three sizes (100 um,101 - 400am, 4001- 4000 urn, and above) differences was highly significant. Therefore in these groups, follicular atresia was very higher in local layers than the leghorn layers. This was true in the case of old local and old leghorn hens too. We conclude that, follicular atresia in all the three groups (pullets, layers, and old hens) is higher in local chickens than the leghorn chickens, and this condition may be one of the very inportant factors for low egg production in local chickens of under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Follicular Atresia
  • Histology
  • Histomorphmetry
  • Local chickens
  • W.A of Iran
  • White leghorn