مقایسه توانایی ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف رایزوپوس اوریزا در حیوانات تجربی

نویسندگان

چکیده

موکور مایکوزیس به عنوان یکی از حادترین بیماریهای قارچی در بیماران مبتلا به دیابت کنترل شده و آنهایی که دچار نوتروپنی شدید می باشند ، شناخته شده است . در این بررسی جهت ارزیابی و مقایسه توان ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف رایزوپوس اوریزا ( مهمترین عامل موکور مایکوزیس ) ، 12 رأس بز را به سه دسته چهارتایی تقسیم نموده و هر گروه ، با آنتی ژنهای مختلف رایزوپوس ، تحت تزریق از راههای مختلف قرار گرفتند . گروه یک ، عصاره آنتی ژنی کامل ( خام ) دریافت نمودند ، به گروه دو عصاره آنتی ژنی سیتوپلاسمی و به گروه سه پروتئینهای 34 و 40 کیلو دالتونی تزریق گردید. پس از خونگیری از حیوانات ، آزمایش تغییر شکل لمفوسیتی ( LTT) و تست کانترایمونوالکتروفورز به عمل آمد . نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین شاخص تحریک لنفوسیتی در برابر میتوژن کانکاوالین A در سه گروه تحت آزمایش به ترتیب 6،8/5 و 6 بود. در حالی که این میانگین در برابر آنتی ژن خام رایزوپوس به ترتیب 9/7 ، 2/7 و 7/7 را نشان داد. همچنین در آزمایش کانترایمونوالکتروفورز ( CIE) و با استفاده از عصاره آنتی ژن کامل در همه گروهها خطوط رسوبی ایجاد گردید ( بین 1 تا 3 خط ) . با توجه به نتایج حاصله در این تحقیق ، به نظر می رسد که پروتئینهای 34 و 40 کیلودالتونی حاصله در این قارچ توانایی تحریک ایمنی سلولی و هومورال را در حد کفایت داشته و در واقع به عنوان آنتی ژن های حدت عمل می نماید . بنابراین برای ایجاد مصونیت و جلوگیری از پیشرفت وتهاجم رایزوپوس در آینده به جای کاربرد مجموعه آنتی ژنی از این دو می توان بهره جست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Mucormycosis has known as one of the acute form of fungal diseases individuals with diabetes mellitus and patients suffering from neutropenia. In this study, in order to evalutation & comparison of the immunization activity of different antigens of R. oryaz, 12 goats were chosen & divided in to 3 group. Then, every groups were injected by different antigens. Group 1 injected by crude antigens, group 2 by cytoplasmic antigens, & group 3 recieved 2 different protein of R. oryzae extract. In this study lymphocyte transformation test and C.I.E were carried out. The results of this study showed that the mean of lymphocyte stimulation index against con A were 6 , 5.8 and 6, resperctively. But. the results against crude antigens were 7.9, 7.2 and 7.7, as well. Also, in CIE, by using the sera of the animals the percipitin anitbodies were appeared in the all groups. Regarding to the results of this study, it seems that the 2 proteins (34 and 40 KD) of this fungus, can stimulate of cell mediated and humoral immunity on high level and they act as virulance antigens. Thus, in order to immunization and prevention from growing of R. oryzae and control the lesions progress, the 2 antigens should be used instead of the crude or cytoplasmic antigens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antigen
  • Immunization
  • Rhizopus oryzae