بررسی فراوانی بلوکهای دهلیزی – بطنی در گاو

نویسندگان

چکیده

در مطالعه ای که روی گاوان بیمار ارجاعی به درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه از فاصله زمانی اسفند ماه 1375 تا آذرماه 1377 به عمل آمد ، از 310 رأس دام الکتروکاردیوگرام ثبت شد . دامهای مورد بررسی عمدتاً آمیخته ای از نژاد هلشتاین و بومی بودند ، با این وجود از موارد محدودی نژاد هلشتاین ، براون سوئیس و بومی نیز الکتروکاردیوگرام گرفته شد . اشتقاق مورد استفاده در تمامی دامها اشتقاق استاندارد قاعده ای رأسی بود . دراین پژوهش به منظور بررسی نقش املاح در وقوع آریتمی های قلبی مقادیر کلسیم ، فسفر ، منیزیم ، کلر ، سدیم و پتاسیم سرم نیز اندازه گیری شد. از مجموعه 310 الکتروکاردیوگرام ثبت شده ، در 5 مورد بلوکهای دهلیزی – بطنی تشخیص داده شد که از این تعداد یازده مورد بلوک دهلیزی – بطنی درجه 1 ، سه مورد بلوک دهلیزی – بطنی 2 و یک مورد بلوک دهلیزی – بطنی درجه 3 را نشان دادند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

During 1996-1998 (from March up to December 1998) this study was undertaken on cattle referred to large animal hospital of veterinary college, Urmia University. Electrocardiograms were recorded from 310 cases. The cattle were mainly crossbred (Holstein & Native ) and few Holstein, Brown Sss and native breed. 15 cases out of 310 cases (4.8 %) A - V blocks were diagnosed: 11 out of 15 cases (73.3%) showed first degree A- V block , 3 cases (20% ) second degree A-V block and one cases (6.6%) third degree A-V block. It was concluded that the first degree A-V block is mainly due to increased vagus tone. But second and third degree A-V blocks may accompanies in trinsic hear disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A-V Block
  • Cattle
  • eCG
  • Iran (Urmia)