اپیدمیولوژی بالینی و شیمی درمانی همونکوزیس در بز در فیصل آباد

نویسندگان

چکیده

اپیدمیولوژی و شیمی درمانی همونکوزیس در بز توسط بخش داخلی و جراخی دانشگاه فیضل آباد مطالعه شده است . از 254 بز ارجاع داده شده به کلینیک مزبور در طول مدت یک سال ( مارس 1992 لغایت فوریه 1994) جمعاً 462 مورد همونکوزیس ثبت گردید ( 81/18 درصد ). شیوع بیماری مزبور درمیان بزان جوان ( 53 درصد ) در مقایسه با بزان بالغ ( 47 درصد ) به طور معنی داری بیشتر تعیین گردید . جنس بزان در شیوع بیماری مؤثر نبوده و فصل بهار به طور معنی داری در ارتباط با بروز بیماری بالاترین درصد بروز ( 81/24 درصد ) را به خود اختصاص داده است . دیگر فصول نظیر تابستان ( 02/17 درصد ) ، پائیز ( 96/16 درصد ) و زمستان ( 72/16 درصد ) در مراتب بعدی قرار داشتند . مشخص گردید که تزریق یک بار زیر جلدی آیومکتین B1 Ivomec R- MSD)) به طور صد در صد بر علیه بیماری همونکوزیس می تواند مؤثر باشد.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The epidemiology and chemotherapy of haemonchosis in goats were studied at the out door dinics of the Dept. of Clinical Medicine and Surgery, University of Agrculture, Faisalad. Of 2540 goat accessions to our dinic over a one year period (March, 1993 to February , 1994), haemonchosos was recorded in 462 (18.81%) animals. The prevalence was significantly higher (53%) among young animals than adult (4 7%), Sex had no bearing on the prevalence of the disease. The spring season was most strongly associated with the occurrence of the disease (24.81%) followed by summer (17.02%), autumn (16.96%). A single subcutaneous injection of Avermection Bi (Ivomec R-MSD) @ 200ug/kg was found to be 100% effective against haemonchosisin goats.