تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی توان قارچهای بی هوازی شکمبه در تجزیه ماده خشک و مواد فیبری از خوراکهای کاه برنج،کاه گندم،کاه جو،کاه گندم+اوره و کاه گندم+ملاس،استفاده گردید. قارچهای بی هوازی جداشده از شکمبه گوسفند به مدت 0 ، 3 ، 6 و 9 روز مواد خوراکی مذکور کشت داده شدند و تغییرات حاصله از نظر تجزیه ماده خشک،دیواره سلولی (NDF) ، دیواره سلولی فاقد همی سلولز،سلولز،همی سلولز و لیگنین (ADL) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در مدت 9 روز کشت قارچهای بی هوازی شکمبه گوسفند روی انواع کاه ها گستره کاهش ماده خشک از 6/14 تا 6/23 درصد و دیواره سلولی از 5/18 تا 7/32 درصد متفاوت بود که به ترتیب کمترین مقدار در کاه برنج و بیشترین مقدار در کاه گندم+اوره اندازه گیری شد. بیشترین مقدار کاهش دیواره سلولی فاقد همی سلولز(ADF) و همچنین همی سلولز به ترتیب برابر 5/27 درصد و 44 درصد مربوط به کاه گندم+اوره بود. کمترین مقدار درصد کاهش ADF(9/8 درصد)،ADL(3/13درصد)،سلولز(16درصد)مربوط به کاه گندم و همی سلولز(16درصد) متعلق به کاه جو بود. در همه خوراکها،مقدار تجزیه ماده خشک و مواد فیبری تا روز ششم بیشترین مقدار و بعد روند افزایشی با سرعت کم تا روز نهم ادامه داشت. داده ها و اطلاعات حاصله بیانگر توانایی قارچهای شکمبه گوسفند در تجزیه و کاهش ماده خشک،دیواره سلولی،دیواره سلولی فاقد همی سلولز،در انواع کاه غلات می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • anaerobic fungi
  • Fiber digestion
  • rumen
  • sheep