چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن(سکایی)

نویسندگان

چکیده

طی یک مطالعه کنترل شده از تعداد 152 اسب ترکمن در حال استراحت برای نخستین بار به طور مقایسه ای در 12 اشتقاق اسب شامل I،II،III،aVR،aVL،aVF،V10،CV6LU،CV6LL،CV6RL و BA الکتروکاردیوگرافی به عمل آمد.مجموعه QRS از مواردی بود که در این اشتقاقها از نظر نمودها،طول زمان،فراوانی نسبی موجهای Q,R وS و ارتفاع موجهای Q,R وS مورد بررسی قرار گرفت. محور الکتریکی مجموعه QRS نیز با استفاده از اشتقاقهای نیمه متعامد Iو aVF ، I و V10، V10 و aVF به ترتیب در سه صفحه هندسی جلویی (افقی)،عرضی و نیمساز چپ بدن اندازه گیری شد. در کل این مطالعه نشان داد که اسب ترکمن از نظر مجموعه QRS در بسیاری از جنبه ها مشابه با اسب مشهور سواری جهان یعنی تاروبرد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In a controlled study, it was carried out the electrocardiography of the 152 Tuckerman resting (Saka) horses comparatively for the first time in the leads I, II, III, aVR, aVL, aVF, V10, CV6LU, CV6LL, CV6RU, CV6RL and BA. The QRS complexes evaluated from point of the relative frequencies of patterns, durations, relative frequencies of Q, R and S waves, and the amplitudes of Q, R and S waves. The mean electrical axes of the QRS complexes were measured in the Frontal (Horizontal), Transverse and Left Sagittal planes using the semi orthogonal leads I and aVF; I and V10; and yb and aVF. The results were tabulated into the tables 1 to 5. In general, this study demonstrated the most similarity concerning the QRS complex between Turkmen and Thoroughbred breeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eCG
  • QRS
  • Turkmen horse