مطالعه ارتباط متقابل یافته های بالینی،بیوشیمیایی و الکتروکاردیوگرافی در گوساله های مبتلا به سندرم اسهال

نویسندگان

چکیده

این مطالعه بر روی 47 رأس گوساله مبتلا به سندرم اسهال که در محدوده سنی یک روزگی تا 30 روزگی قرار داشتند، به انجام رسید. بعد از گرفتن تاریخچه کاملی از بیمار،معاینه بالینی،ثبت الکتروکاردیوگرام و اقدامات لازم برای اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی مشتمل بر کلسیم،کلر،سدیم و پتاسیم و پارامترهای هماتولوژیک مشتمل بر هماتوکریت،شمارش کلی و تفریقی گویچه های سفید و پروتئین تام و فیبرینوژن به عمل آمد.براساس شواهد بالینی، یعنی مدت زمان چین زمان دوام چین پوستی و زمان پرشدن مجدد مویرگی درصد اتلاف مایعات به ترتیب 20/0± 09/8 و 28/0 ± 10/8 برآورد گردید و آزمون آماری تفاوت معنی داری را بین آن دو نشان نداد(05/0P<) . براساس هماتوکریت درصد اتلاف مایعات در گوساله های مبتلا،25/0± 30/6 تخمین زده شد. آنالیز آماری نشان داد که برآورد اتلاف مایعات براساس هماتوکریت به طور معنی داری کمتر از میزان برآورد شده روی شواهد بالینی است (05/0P<).مطالعه ریتم قلب در دامهای مورد بررسی،در 15 مورد (9/31 درصد) ریتم منظم،در 22 مورد (8/46 درصد) تاکیکاردی سینوسی،در 5مورد (6/10 درصد)برادیکاردی و آریتمی سینوسی،و در 5 مورد (6/10 درصد) دهلیز خاموش همراه با آریتمی های دیگری همچون ایست سینوسی و بلوک سینوسی دهلیزی رانشان داد. هر سه مورد اخیر دچار هیپرکالمی شدیدی بودند. آزمون همبستگی نشان داد که ارتباط متقابل معنی داری بین عیار الکترولیتهای مورد بررسی از جمله پتاسیم و معیارهای الکتروکاردیوگرافیک وجود ندارد (05/0P>)،ولی بین مدت زمان دوام چین پوستی،زمان پرشدن مجدد مویرگی،هماتوکریت و عیار پتاسیم خون ارتباط متقابل معنی داری به چشم خورد (05/0P<).از این رو با استفاده از رگرسیون چندگانه،معادله پیشگویی عیار پتاسیم خون برحسب mEq/l (به عنوان عامل وابسته)از روی مدت زمان دوام چین پوستی برحسب ثانیه،زمان پرشدن مجدد مویرگی برحسب ثانیه و هماتوکریت برحسب درصد(به عنوان فاکتورهای مستقل)به دست آمد:
408/0=r2(مدت دوام چین پوستی)014/0+(هماتوکریت)132/0+(زمان پرشدن مجدد مویرگی)330/0+082/0=k

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study the interaction of clinical, biochemical hematological and electrocardiographic findings on 47 diarrheic calves at the ageof 1-30 days were evaluated. The results showed that on the basis of clinical findings (skin fold test persistence and capillary refill time), body fluid loss were estimated 8.09±0.20% and 8.10±0.28%, respectively. This difference was not statistically significant (P>0.05). On the basis of haematocrit, body fluid loss was estimated 6.33±0.35%. Statistical analysis indicated that fluid loss estimated by haematocrit evaluation was significantly less than clinical evidences (P<0.05). The evaluation of heart rhythm in affected calves revealed in 15 cases (31.9%) normal sinus rhythm, in 22 cases (46.8%) sinus tachycardia, in 5 cases (10.6%) sinus bradycardia associated with sinus arrhythmia, and in 5 cases (10.6%) atrial standstill together with other arrhythmias such as sinus arrest and sinoatrial block. The last 5 cases were suffering from sever hyperkalaemia. Correlation test showed that there was no significant relationship between serum electrolyte levels, including K+, and electrocardiograph parameters (P>0.05), but there was a significant correlation (P<0.05) between time of skin fold duration, capillary refill time, haematocrit and serum level of K+. Thus, by using multiple regression test, predication equation of serum level of K (mEc,/I) as dependant factor was acquired according to skin fold duration time (SKF in seconds), capillary refill time (CRT in seconds) and haematocrit (PCV in %), as independent factors:K=0.082+0.330(CRT)+0. 132(PCV)+0.014(SKf);r2=0.408.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arrhythmia
  • Diarrhea
  • Hyperkaelemia