تعیین حداقل میزان قابل جستجوی آنتی بیوتیکها با به کارگیری دو روش استفاده از سواب و دیسک و روش کروماتوگرافی لایه نازک همراه با بیوتوگرافی

نویسنده

چکیده

در این مطالعه با به کارگیری روش کروماتوگرافی لایه نازک همراه با بیواتوگرافی (TLCB) همراه با ارزیابی منحنیهای استاندارد مربوطه،19 گروه آنتی بیوتیکی مختلف مورد جداسازی و تشخیص قرار گرفتند. حساسیت روشها و مقدار دارو از طریق اندازه گیری حداقل میزان قابل جستجو(MDCS) (میلی لیتر/میکروگرم)،میزان حلقه ممانعت از رشد(Z) (سانتیمتر) و مقدار حرکت دارو از مبدا سیلیکاژل (RF)(سانتی متر) تعیین می گردد. یک تکه کوچک از آگار از منطقه شفاف مربوط به آخرین MDCS را در روش دیسک انتخاب کرده و روی صفحات سیلیکاژل قرار داده،بعد از اینکه کاملاً خشک شد،صفحات را در حلال کلرور آمونیوم با گرادیانهای غلظتی(5/0 ،1 ،2، 3، 5، 10، 20درصد)قرار داده شد. RF و MDCS را در این روش اندازه گیری کرده و از روی MDCS مقادیر و غلظتهای داروی مورد آزمایش بعد از مقایسه بااستاندارد مربوطه اش معلوم می گردد. باکتری مورد آزمایش ATCC 6633 , Bacillus Subtillis و محیط کشتAM5 (Difco) بودند که محیط کشت در دو لایه ریخته میشد. نتایج نشان میدهد که هر چقدر MDCS پایینتر باشد میزان حلقه ممانعت از رشد کمتر می گردد و روش حساستر است. در روش دیسک میزان MDCS پایینتر و میزان حلقه ممانعت از رشد کمتر گردیده است . برای مثال در پنی سیلین جی (PCG) میزان MDCS و Z به ترتیب 025/0 میلی لیتر /مایکروگرم و 6/13 سانتیمتر بوده است و این مقادیر در روش TLCB به ترتیب 25 میلی لیتر/مایکروگرم و 25 سانتی متر گردیده است. بنابراین استفاده از روش TLCB همراه با روش دیسک نتایج بسیار رضایتبخشی میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this survey by using a thin layer chromatographic bioautographic method (TLCB) with parallel evaluation of standards curvs of a total of 19 antibiotice have been presented for identification of antibiotics. The sensitivity of methods and the amount of drugs were deter minded by measuring the amount of Minimum Detectable Limit Concentrations (MDCS) (pg/mi), the zone size (Z) and Rate of Flow for each antibiotics (Rf). A small block agar from the clear zone of the MDGs areas relate to Swab Test On Premises (STOP) method were taken and put on the siicagel plates. After being well dride, the plates were developed in graded concentrations of CLNH4. The RF values and MDCS in thi. procedure were measured. The test organism was Bacillus subtilis ATCC 6633, the antibiotic medium 5(AM5) assay medium was used in dowble layer. The results showed that MDC5 were lower or the sizes of inhibition zones became larger in the STOP method. For example in penicillin 0 (PCG), the MDCS and zones (Z) were respectively 0.025 (pg/mi) and 13.6cm in STOP analysis and 25 (pg/mi) 25cm for TLCB experiment. The usage of a TLCB of agar blocks gained from STOP method in satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic
  • Bioautography
  • chromatography
  • Swab