مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیوانسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد

نویسندگان

چکیده

پولیوانسفالومالاسی(Polioencephalomalacia) در دو رأس گوسفند،یک رأس بز و دو رأس گاومتعلق به دامپروریهای اطراف مشهد تشخیص داده شد. این دامها در سنین مختلف بودند. نشانه های درمانگاهی در دامهای مبتلا شامل کوری مرکزی،لرزش،اسپاسم عضلانی بخصوص در اندامهای حرکتی،از پاافتادگی،تشنج متناوب همراه با اپیستوتونوس و نیستاگموس و افزایش حساسیت به صدا و تماس بود. درمان این دامها با استفاده از تزریق تیامین و دگزامتازون صورت گرفت. پاسخ به درمان در گوسفندان و بز مبتلا منفی ولی در گاوها خوب بود. هیستوپاتولوژی مغز دامهای تلف شده دژنرسانس نورونها به شکل لایه ای همراه با تغییرات ایسکمیک در قشر مخ ، پرخونی مننژ،ادم اطراف عروقی و اطراف نورونی،نکروز میعانی پارانشیم مخ و نکروز نورونها همراه با میکروگلیوز را نشان داد. شکل گیری ضایعات مغزی و پیشرفت آن در گوسفندان و بز مبتلا علت عدم پاسخ به درمان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Polioencephalomalacia was diagnosed in two sheep, one goat and two cows. These animals were in differe nt ages. Clinical signs of affected animals were central blindness, tremor, muscular spasms specially in limbs, recumbency, clonic convulsion, opisthotonus, nystagmus and hypersensitivity to sounds and touch. Treatment was performed by administration of thiamin hydrochloride and dexamethasone. Two affected cows recoverd following treatment but sheep and boat died. Histopathological study on brain sections of died animals reveald laminar degeneration of neurons with ischemic changes in cerebrum, congestion of meninges, perivascular and perineuronal edema, liquifaction necrosis of cerebral panrenchyma, necrosis of neurons and microgliosis. Affected sheep and goat did not respond to treatment because of development and progression of brain lesions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerebral necrosis
  • Polioencephalomalacia
  • Thiamin