اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر میزان بازدهی جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه 9 گروه در نظر گرفته شد که یکی از آنها به عنوان شاهد،هیچ آنتی بیوتیکی تا انتهای دوره دریافت نکرد و 8 گروه دیگر به آنتی بیوتیکهای سولفادیازین+تری متوپریم(سولتریم) ، تایلوزین تارترات،سالینومایسین،لینکومایسین + اسپکتینومایسین(لینکوسپکتین)،انروفلوکساسین،کلرامفنیکل،کلرتتراسیکلین و فورازولیدون اختصاص یافت. برای هر گروه 68 قطعه جوجه یکروزه از نژاد رأس در نظر گرفته شد که در 4 پن 17 قطعه ای قرار گرفتند. برنامه واکسیناسیون برای همه گروهها یکسان بود. پس از مصرف واکسن لاسوتا در سنین 15 و 31 روزگی،7 گروه درمانی در سنین 16 تا 20 و 32 تا 36 روزگی آنتی بیوتیکهای فوق را به مقدار توصیه شده در آب دریافت نمودند و در گروه سالینومایسین،از 16 روزگی تا 3 روز پیش از کشتار،این دارو در دان مورد استفاده قرار گرفت. در سنین 15 ، 21 ، 31 ، 41 و همچنین یک روز قبل از پایان دوره (51 روزگی) وزن جوجه ها و دان مصرفی آنها اندازه گیری شد تا میزان وزن متوسط، دان مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در گروههای مختلف مشخص شود. نتیجه محاسبات نشان داد که در انتهای دوره میزان بازدهی گروههای درمانی از شاهد بهتر بوده است که در این میان بهترین وزن متوسط (به میزان 6/8 درصد در مقایسه با گروه شاهد) به گروه لینکومایسین+اسپکتینومایسین و بهترین ضریب تبدیل غذایی کل (به میزان 7 درصد در مقایسه با گروه شاهد) به گروه سالینومایسین مربوط بوده است. بررسی آماری نتایج به دست آمده نشان داد که بین گروههای مختلف از این نظر اختلاف معنی داری وجود ندارد
(05/0P< ).گروه لینکومایسین+اسپکتینومایسین و گروه شاهد به ترتیب پایینترین و بالاترین میزان تلفات را داشتند که اختلاف آماری بین آنها معنی دار بود(05/0P<).

کلیدواژه‌ها