بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو

نویسندگان

چکیده

یکبار تزریق استروژن قبل از پروستاگلاندین در برنامه همزمانی فحلی مبتنی بر دوبار تزریق پروستاگلاندین جهت کاهش طول دوره تیمار از 14 به 7 روز مورد استفاده قرار گرفت. در این آزمایش 65 رأس گاو سیستانی بدون توجه به چرخه فحلی انتخاب و در دو گروه براساس سن و وزن قرار گرفتند. گاوهای گروه اول (کنترل؛تعداد=33رأس) با میانگین سنی 3/4±4/58 ماه و متوسط وزن 8±277 کیلوگرم دو تزریق متوالی آنالوگ پروستاگلاندین(500میکروگرم،کلوپروستنول) به فاصله 14 روز دریافت کردند. دامهای گروه دوم (تیمار؛تعداد=32 رأس)با میانگین سنی 8/4±60 ماه و متوسط وزن 9±292 کیلوگرم،100میلی گرم پروژسترون و 2 میلی گرم استرادیول بنزوات به صورت عضلانی 7 روز قبل از تجویز پروستاگلاندین دریافت نمودند. 24 ساعت پس از آخرین تزریق پروستاگلاندین هر6 ساعت به مدت 7 روز فحل یابی انجام شد.گاوهایی که به گاو دیگر اجازه سواری میدادند(فحلی ایستا) تشخیص داده شده و 12 ساعت پس از فحلی ایستا با اسپرم منجمد تلقیح گردیدند. تشخیص آبستنی از طریق آزمایش راست روده ای 50 روز پس از تلقیح مصنوعی صورت پذیرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از مربع کای و t-test آنالیز گردیدند. تراکم همزمانی فحلی (درصد)،فاصله زمانی از پایان تیمار تا شروع فحلی (ساعت)و نرخ آبستنی(درصد) بین دو گروه کنترل(6/69درصد،96/5±7/77 ساعت و 5/56 درصد) و گروه تیمار(2/68 درصد،64/7±6/82ساعت و 5/54 درصد) مشابه بود(05/0p<) . به منظور خلاصه آماده سازی با استروئیدها یک راه مؤثر در کوتاه نمودن برنامه همزمانی فحلی مبتنی بر پروستاگلاندین از 14 به 7 روز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Single injection of estrogen and progesterone (steroid priming) prior to prostaglandin was utilized to shorten prostaglandin-based estrus synchronization program from 14 to 7 days. Sixty-five cyclic
Sistani cattle at unknown stages of estrous cycle were selected and assigned into two groups according to their age and weight. Females in Group one (Control; n=33; 58.4±4.3 months; 277±8 kg LW) received two consecutive injections of Prostaglandin F2a analogue (500mg; Cloprostenol) 14 days apart. Group two females (Treatment; n=32; 60±4.8 months; 292±9kg LW) were given an intramuscular injection of 100mg progesterone and 2mg estradiol benzoate, 7 days before prostaglandin injection. Estrus detection was carried out every 4 hours for 7 days, commencing from 24 hours after cessation of the last prostaglandin injection. Females allowed to be mounted were identified (standing estrus) and inseminated with frozen semen 12 hours later. Pregnancy was diagnosed on day 50 after Al through rectal examination. Data were Analyzed using Chi-squared and t-test. The tightness of estrus synchrony, the interval from the end of treatment to estrus (h) and conception rates (%) were similar (P>0.05) between Control (69.6%, 77.7±5.96 h and 56.5%) and treatment (68.2%, 82.6±7.64 h and 56.5%) groups. In conclusion, priming with steroids is an efficient way to shorten prostaglandin- based estrous synchronization program from 14 to 7 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conception rates
  • estrogen
  • progesterone
  • prostaglandin
  • sistani cattle
  • Steroids