به کارگیری و ارزیابی الایزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق از پادگن نیمه تخلیص شده فاسیولاژیگانتیکا برای آزمایش الایزای نقطه ای جهت تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند استفاده شد. 47 سرم گوسفند آلوده شده به طور تجربی (موارد بیمار) و 46 گوسفند سالم (گروه شاهد) با آزمایش الایزای نقطه ای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که در رقت 1:800 سرم گوسفندان تحت مطالعه،حساسیت آزمایش برابر با 100 درصد و ویژگی آن برابر با 30/91 درصد بوده است. لذا آزمون الایزای نقطه ای به عنوان یک آزمون دقیق،ساده،ارزان و سریع برای تشخیص فاسیولیازیس گوسفندی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In present study, Fasciola gigantica partially purified antigen (PPF) isolated from sheep’s liver fluke, was prepared and evaluated for the diagnosis of fascioliasis in sheep sera. Serum samples were collected from two groups of animals: 46 healthy sheep as negative control and 47 experimentally infected sheep with Fasciola gigantica as cases, confirmed by finding adult fluk in their liver at autopsy. By appointing 1:800 sera dilution as cut-off titre, sensitvity of the Dot-ELISA test in diagnosis of experimental sheep fascioliasis was 100% and specificity was 91:30%. Dot-ELISA was found very sensitive, specific, economical and fast for serodiagnosis of sheep fascioliasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dot-ELISA.
  • Experimental fascioliasis
  • Fasciola gigantica