بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل

نویسندگان

چکیده

این بررسی از ابتدای زمستان سال 1377 تا پایان پاییز سال 1378 انجام گرفت و در طی این مدت با مراجعه به کشتارگاه شهرستان بابل شیردان 400 رأس گاو به صورت اتفاقی بررسی گردید. به منظور تشخیص دقیق جراحات و درجه بندی هیستوپاتولوژیک زخمهای شیردان از ضایعات مشاهده شده نمونه های بافتی تهیه شد و از نظر هیستوپاتولوژی مورد مطالعه قرار گرفت. از میان 400 نمونه شیردان تحت بررسی 67 مورد (75/16درصد) دارای زخم بودند که با حدود اطمینان 95 درصد فراوانی وقوع زخم شیردان در فاصله 75/12 درصد تا 75/20 درصد برآورد گردید. از دیدگاه پاتولوژی تمامی نمونه های زخم شیردان بررسی شده از نوع اروزیون بودند و اکثر آنها به شکل خطی یا بیضی در ناحیه فوندوس حضور داشتند. همچنین از 67 نمونه زخم شیردان 24 مورد (8/35 درصد) به صورت اروزیون سطحی ، 32 مورد (8/47درصد) به صورت اروزیون نیمه عمیق و 11 مورد (4/16 درصد) با سیمای اروزیون عمیق بودند. در این بررسی با استفاده از آزمون آماری مربع کای نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در این خصوص بین وقوع زخمهای شیردان مشاهده شده با فصول مختلف سال،سن و جنس گاوهای مورد مطالعه ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abomasa from 400 randomly selected cows were examined at the
local slaughter house during one year. Abomasal lesions were
assessed macroscopically and histopathologically. Of the 400
abomasa examined, 67 (16.75%) with confidence limits
(12.75%-20.75%) had ulcerative lesions of the mucosa. AU ulcers
microscopically were classified as erosions and observed mainly in
the fundic region in two forms of rounded and linear erosions. Of
the 67 abomasal erosions, 24(35.8%), 32(47.8%) and 11(16.4%)
specimens had superficial, moderate and deep erosions,
respectively. The data were subjected to Chi-square test and results
indicated no significant relation between occurrence of abomasal
ulcers and some factors such as season, age and sex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abomasal ulcers
  • Babol’s abbatoir
  • Cows
  • pathology
  • Prevalence.