ارزیابی بالینی اثرات دو روش درمان جراحی بافت گرانوله اضافی در زخمهای اندامهای حرکتی در اسب

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه از 4 رأس اسب سالم که در قسمت جانبی متاکارپ و متاتارس هر 4 اندام حرکتی آنها زخمهایی به ابعاد 5 سانتیمتر در 10 سانتیمتر ایجاد شده بود استفاده شد. جهت تحریک زخمها به ایجاد بافت گرانوله اضافی از فشار آب معمولی و سپس اسپری بتادین 10 درصد هر روز استفاده شد. پس از 35 روز در تمامی زخمها بافت گرانوله در سطحی بالاتر از زخم قرار گرفت. شانزده زخم موجود به 4 گروه 4 تایی به شیوه مربع لاتین تقسیم شدند. چهار روش درمانی مورد استفاده شامل : گروه A کورتاژ، گروه B برداشت با اسکالپل،گروه C کورتاژ+بانداژ و گروه D برداشت با اسکالپل +بانداژ بود. در مدت 6 هفته زخمها در هر هفته دو دفعه و در مجموع 13 دفعه مورد بررسی ، شستشو و تهیه اسلاید و در صورت نیاز برداشت بافت گرانوله اضافی طبق برنامه قرار گرفتند. جهت تعیین سرعت التیام،میزان تشکیل بافت پوششی و میزان جمع شدگی ، اسلایدها در کامپیوتر اسکن شده و نواحی مورد نظر به روش دیجیتالی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. تعداد دفعات مورد نیاز جهت برداشت بافت گرانوله در گروههای A و C بیشتر از دو گروه دیگر بود. سرعت التیام در گروه D نسبت به سه گروه دیگر و در گروه C نسبت به گروههای A و B نسبت به گروه A به طور معنی داری بیشتر بود. در هر 4 گروه درمانی ارتباط خطی معنی داری بین وسعت زخمها و زمان به دست آمد که این اختلاف بین شیبهای خطی از نظر آماری معنی دار بود. همچنین اختلاف معنی داری از نظر تشکیل بافت پوششی جدید بین گروه D نسبت به سه گروه دیگر و بین گروه C نسبت به گروههای A و B وجود داشت. ضمناً میزان تفاوت در جمع شدگی زخمها نیز در گروه D نسبت به سه گروه دیگر و در گروه C نسبت به گروههای A و B و در گروه B نسبت به گروه A معنی دار مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Four healthy adult horses were used in this study. Sixteen limbs were divided into four groups, in a latin square design (4x4). In lateral aspect of metacarpus or metatarsus region of each limb, a 50 cm2 (SxlO) full-thickness wound was induced. The wounds were stimulated to produce exuberant granulation tissue using tap-water and povidone-iodine 10% solution. Exuberant granulation tissue was formed 35 days after wounding in all wounds. Four methods of treating exuberant granulation tissue were evaluated. The following treatments were used : Group A curettage (blunt debridement), Group B: sharp debridement with scalpel, Group C : blunt debridement with non-adhesive bandage, Group D : Sharp debridement with non-adhesive bandage. All wounds were cleaned and photographed twice every week up to 7 weeks. The wounds of Group D were healed completely during 42 days. Other wounds had unhealed area 42 days after commencement of treatment, except two wounds of Group C. The best cosmetic appearance was observed in Group D. The wounds were treated with scalpel healed significantly faster than wounds were treated with curefte. Also healing rate in groups C and D was significantly faster than groups A and B. It seems that sharp debridement with non-adhesive bandage for treating exuberant granulation tissue of lower limb open wounds in horses could be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equine
  • Exuberant granulation tissue
  • Wound healing