بررسی شیوع سارکوسیستوزیس گاو در کشتارگاه همدان با به کارگیری روشهای آسیب شناسی و هضمی

نویسندگان

چکیده

هفتاد رأس گاو در گروههای سنی ، نژادی و جنسی مختلف و شیوه های گوناگون پرورش در کشتارگاه صنعتی همدان از نظر حضور کیست سارکوسیست در ارگانهای عضلانی از جمله مری،قلب و دیافراگم با روش هضمی مورد مطالعه قرار گرفت. چهل و سه مورد از 70 مورد با روش آسیب شناسی و تمام موارد در روش هضمی از نظر برادی زوآیت سارکوسیست مثبت بودند. در این روش حداقل در یک ارگان و حداکثر در هر سه ارگان وجود این کیست تک یاخته ای نشان داده شد به استثنای یک مورد در تمام مواردی که نمونه ها بوسیله آزمایش آسیب شناسی بررسی شدند، در یک یا دو یا در هر سه ارگان کیست سارکوسیست وجود داشت(8/97 درصد) . حضور کیست در یک ارگان در 6/28 درصد(12 از 42 مورد ) در دو ارگان 1/38 درصد(16 از 42 مورد ) و در هر سه ارگان 3/33 درصد(14 از 42 مورد) گزارش میشود. میانگین ، خطای معیار و حدود اطمینان مجموع تعداد کیستهای سارکوسیست در سه ارگان عضلانی مورد مطالعه 4/1 ± 9/7 (حدود اطمینان 95 درصد 7/10 ± 1/5) و به تفکیک در هر ارگان عبارت اند از : در قلب 94/0 ± 7/1 (حدود اطمینان 95 درصد 6/6 ± 8/2)، در مری 32/0± 7/1 (حدود اطمینان 95 درصد 3/2-1) و در دیافراگم 41/0±6/1 (حدود اطمینان 4/2 ± 72/0) مابین میانگین کیستها در قلب و میانگین آنها در مری یا دیافراگم از نظر آماری اختلافات معنی داری وجود داشت(01/0P<) . اما مابین میانگین تعداد کیستها در مری و دیافراگم اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. اگر چه روش پرورش،جنسیت و سن حیوانات مورد بررسی بر میانگین تعداد کیستها در قلب ، مری و دیافراگم از نظر آماری بی تأثیر بود. در مطالعات ریزبینی مقاطع رنگ شده با روش هماتوکسیلین-ائوزین سه نوع کیست تشخیص داده شد: کیستهای با جداره نازک،ضخیم مخطط و ضخیم هوموژن که احتمالاً به نظر می رسد این کیستها به ترتیب سارکوسیستیس کروزی(بوی کانیس)،سارکوسیستیس بوی هومینیس و سارکوسیستیس هیرسوتا(بوی فلیس) باشند. در چهار مورد از 42 مورد پالایش سلولهای لنفوئیدی مابین سلولهای عضلانی مبتلای قلب و در چهار مورد ، این تک یاخته در سلولهای پورکنژی قلب وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Seventy cases of bovine species slaughtered at Hamadan abattoire (Hamadan is a city located at the western part of Iran) were studied for the frequency of sarcocystosis of the muscles. Samples were taken from the heart, esophagus and diaphragm examined, using histopathological and enzyme digestion methods. By enzyme digestion method, hundred percent of the speciemens was positive for sarcocystosis. Fourthy three cases out of 70 cases examined histopathologically. Fourthy two cases were positive for the parasitic cysts. Presence of cysts in a single, two or three organs, were 28.6% (12 of 42), 33.3% (14 of 42) and 38.1 (16 of 42) respectively. The number of cysts in histopathological sections of hearts, esophagus and diaphragm stained by hematoxyline and eosine stainings method were 4.7±0.94 (mean±se), 107±0.32 and 106±0.41 respectively. There was a significant differences, between number of cysts in the heart and number of the cysts in the esophagus or diaphragm (P<0.01), but there was no significant differences, between the number of cysts in esophagus and diaphragm. Based on the thickness and morphology of the cyst wall, there were, three types of cysts identified, cysts with thin wall (Probably, S. cruzi or S. bovicanis, cysts with thick homogenous wall (probably S., bovifelis or S. hirsuta) and cysts with thick straited wall (probably S. bovihominis). In 4 cases out of 42, there were present of parasitic cysts in the purkinje cells of the heart, and in four cases out of 42, the presence of the cysts were associated with lymphocytic infiltration among muscle fibers of the myocardium. The protozoan organism in intermediate host, may cause fever, abortion, weight loss, hair loss, fatal encephalitis, inflammatory reactions of the heart and skeletal muscles and vasculatures, and sudden death of the animals with sarcocytosis. Even in the abscence of pathological phenomenon including necrosis or inflammatory reactions, the cyst itself may cause a decrease in animal performances. In the definite host, including in human beings, the organism may cause a gastrointestinal distorbanses. Since, the cyst of the sarcocystis is containing a toxine called sarcotoxine, consumption of muscle containing sarcocystis by human being may cause gastrointestinal manifestations. Because, sarcocystis microorganism is ubiquitous and causes clinical disease in human beings and different specises of animal, as difinite or inter mediate host, it is necessary to study comprehensively different aspects of the sarcocystosis in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine
  • Harnedan
  • Iran
  • Sarcocystosis