نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه

نویسندگان

چکیده

در کنترل زیست شناختی بهره گیری مستقیم از یک موجود و یا دستکاری در ساختمان ژنتیکی آن موجود برای فرونشاندن جمعیت زیستی موجود مورد نظر،هدف می باشد. در این بررسی اثر متابولیت پروتئینی قارچ فرصت طلب کاندیدا برای اولین بار در ایران و دنیا بر روی تخم و نوزاد عفونت زای کرمهای دون خانواده سیاستومینه مورد آزمایش قرار گرفت. در بررسی آزمایشگاهی ،رقتهای متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا اثر تخم کشی نداشت ولی غلظت پایه و رقتهای 5/1 تا 100/1 در مدت 7 ساعت باعث کاهش معنی دار نوزادهای عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه گردید(0001/0P<) ، در حالی که در رقتهای 1000/1 و 10000/1 فاقد چنین خاصیتی بودند(05/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was carried out to deteimine the effect, of the metabolite of C.ndida spp. on 3rd stage larvae of the cyathostominae nematodes. The metabolite a saprophitic fungi, was a phenole proteine compound. The exposure of 3rd stage larvae to basic dilution of this metabolite and subsequently dilutions in 0.9 saline (1/5,1/10,1/15,1/20,1/25,1/30,1/40,1/50,1/60,1/70,1/80,1/90,1/100)
under laboratory condition (in vitro) revealed a significant reduction
in the nomber of larvae during 7 hours using Logrank test (P<0.0001). While the dilutions of1/1000,1/10000, and had no such effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological control
  • Candida spp
  • Cyathostominae larvae
  • metabolite