مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه ابتدا 200 نمونه از انگلهای فاسیولاهپاتیکا و فاسیولاژیگانتیکا از کبد آلوده گوسفندان جدا گردید. پس از شستشو وتهیه سوسپانسیون سلولی،از سلولهای جنسی آنها با روش Air-dry گسترش کروموزومی تهیه شد ، پس از رنگ آمیزی با گمیسا،کروموزومهای دوگونه انگل از لحاظ کاریوتیپی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده اسپرماتوسیتها به صورت روزت هشت تایی و اواوسیت ها به صورت انفرادی مشاهده شدند اسپرمها نیز به صورت واضح و مشخص بودند. تعداد کروموزوم ها در مرحله متافاز در اسپرماتوسیت ها و اواوسیت ها در حالت دیپلوئید (20=n2) قابل رؤیت بودند. در مجموعه کروموزوم های انگل ، یک جفت کروموزوم بزرگ،سه جفت کروموزوم متوسط و 6 جفت کروموزوم کوچک دیده میشد. هیچ اختلاف معنی داری بین کروموزوم های دوگونه انگل از لحاظ شکل،اندازه و خصوصیات کاریوتیپی و همچنین اسپرماتوسیت ها و اواوسیت های آنها مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the present work, 200 Fasciola hepatica and Fasciola gigantica were collected from sheep livers. After washing and preparing cell suspention from their genital organs, kayotyping study was carried out using air-drying and squashing methods. The results indicate, eight primary spermatocytes in rossette form of 20 diploid chromosomes as well as individual primary oocyte. The twenty chromosomes consist of one pair of large, three pairs of medium and six pairs of small size. No significant differences between spermatogonial and oogonial as well as length and shape of chromosomes of two species of Fasciola were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chromosomes.
  • Fasciola gigantica
  • Fasciola hepatica
  • Kayotyping