مطالعه اثر اسپری پویدون ایوداین در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو

نویسندگان

چکیده

اثر درمانی اسپری پویدین ایوداین(بتادین) در مقایسه با تزریق عضلانی اکسی تتراسیکلین و شستشو با آب مقطر در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه،از چشم 47 رأس گوساله با علایم تورم عفونی ملتحمه و قرنیه نمونه برداری شد که در 39 رأس (9/82 درصد)،باکتری موراکسلابوویس جدا گردید. این 39 رأس گوساله در سه گروه مختلف تحت ارزیابی درمانی قرار گرفتند. گروه اول درمانی شامل 12 رأس گوساله میشد،که چشمهای گوساله های مبتلا با اسپری پویدون ایوداین(بتادین)2درصد،سه روز متوالی شستشو داده شد و گروه دوم شامل 15 رأس گوساله ،با یک نوبت تزریق عضلانی اکسی تتراسیکلین به مقدار 10 میلی گرم/کیلوگرم درمان گردید و گروه سوم نیز که شامل 12 رأس گوساله بود.چشمهای مبتلایان،سه روز متوالی با آب مقطر شسته شد.چشم همه گوساله های مبتلا در 8 زمان مورد مشاهده قرار گرفتند که عبارت بودند از روزهای 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 10 ، 13 و 16 ، ابتدا با استفاده از سواب استریل از ترشحات چشمی نمونه تهیه شده و جهت بررسی باکتری شناسی به آزمایشگاه ارسال میشد، سپس قرنیه بوسیله نوار فلورسئین سدیم رنگ آمیزی میشد و ضایعات مشاهده شده درجه بندی می گردید. آنالیز آماری نشان داد که درجه ضایعات از روز نخست تا روز شانزدهم در هر سه گروه تحت مطالعه به طور معنی داری کاهش یافت،که این اختلاف در دو گروه درمانی اکسی تتراسیکلین و بتادین خیلی معنی دار بود. اختلاف درجه ضایعات بین گروههای تحت مطالعه در روزهای اول ، چهارم ، دهم و سیزدهم معنی دار نبود ولی در روزهای هفتم و شانزدهم ، درمان با اسپری بتادین و تزریق عضلانی اکسی تتراسیکلین روند بهبودی معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The efficacy of povidone iodine (2%) (Betadin) spray for treatment
of infectious bovine keratoconjunctivitis (IBK) was compared with
one time intramuscular administration of oxytetracycline.
Microbiological samples were collected from the 47 calves showing
IBK clinical signs. Moraxella bovis was isolated from 39 calves
(82.9%). The calves were divided into 3 experimental groups. The
first group (Consisted of 12 calves) were treated by povidone iodine
2% spray for 3 consecutive days and the second group (consisted of
15 calves) were treated by one intramuscular injection of 10mg/kg
oxytetracycline. In the third group (consisted of 12 calves) the
affected eyes washed by distilled water for 3 consecutive days. The
eyes of each calf were examined for 8 times on days 1, 2, 3, 4, 7,
10, 13 and 16th. At first day, ocular secretion specimens were
collected for bacteriological cultures from affected eyes. For
examination, corneas were stained with fluorescien
isothiocyanate. The severity of the corneal lesions were stained by
use of a clinical scoring system and by measuring the surface areas
of comeal ulcers. The corneal lesion area measurement for calves
of all 3 groups were significantly decreased. The mean corneal
lesion areas for calves of povidone iodine and oxytetracycline
treated groups were significantly less than those for controls on day
16. So, according to the results of this study, considering povidone
iodine spraying as an alternative and effective therapy for the
treatment of IBK is advisable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine
  • Infectious bovine keratoconjunctivitis
  • Moraxella bovis
  • Oxytetracycline
  • Povidone iodine