تعیین مقادیر طبیعی فاکتورهای انعقادی در گوسفند

نویسندگان

چکیده

به منظور به وجود آمدن مبنایی جهت مطالعه وضعیت انعقادی گوسفند که امروزه به عنوان مدل ، در تحقیقات تجربی مورد قبول قرار گرفته است،این مطالعه بر روی 40 رأس گوسفندان دانشگاه شهرکرد(نژاد محلی چالشتری) انجام گرفت. در طی این مطالعه مقادیر زمان سیلان(Bleeding Time ,BT) زمان انعقاد (Clotting Time , CT) خون تازه روی لام،زمان نسبی ترومبوپلاستین(Partial Thromboplastin Time ,PTT) و زمان پروترومبین (Prothrombine Time , PT) و به ترتیب 93/35 ± 65/94 ، 05/25 ± 9/81 ، 33/4 ± 46/46 و 12/1 ± 72/16 ثانیه ، تعیین گردید. همچنین هیچ تفاوت معنی داری بین زمانهای ذکر شده در گروههای سنی کمتر و بیشتر از دو سال دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Detection of coagulation profile of the domestic animals before performing major surgeries or during diagnosis of certain congenital or acquired disease concerning bleeding disorders is essential. In present study 40 healthy sheep from a local bred (Chaleshtorian) were included and normal values of bleeding time (BT), coagulation time (Cl), partial thromboplastin time (PTT) and prothrombin time (PT) were detected as 94.65±35.93, 81.9±25.05, 46.46±4.33 and 16.72±1.12 second, respeclively. No significant difference between animals under and over tow years of age were detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BT
  • CT
  • PT
  • PTT
  • sheep