بررسی اولیه ایمنی زایی اسپوروزوآیت و مروزوآیت ایمریاتنلا در ماکیان

نویسندگان

چکیده

کوکسیدیوز یکی از مهمترین بیماریهای اقتصادی صنایع پرورش ماکیان در دنیاست. در حال حاضر شیمی درمانی مهمترین روش کنترل و پیشگیری از این بیماری می باشد. اخیراً تلاشهایی در جهت القاء ایمنی در برابر کوکسیدیوز پرندگان صورت گرفته و چند واکسن زنده تخفیف حدت یافته به صورت تجاری به بازار عرضه شده اند. مطالعه حاضر به منظور بررسی ایمنی زایی اسپوروزوآیت و مروزوآیت/یمریاتنلا از راه تلقیح داخل رکتوم انجام شده است . تعداد صد قطعه جوجه یکروزه نژاد تخمی به پنج گروه بیست تایی تقسیم شدند. چهار گروه از جوجه ها با مقادیر کم و زیاد اسپوروزوآیت و مروزوآیت و گروه پنجم (گروه شاهد) با بیست میکرولیتر محیط استریل هنکس تلقیح گردیدند. همه جوجه های ایمن شده و غیرایمن بوسیله ده هزار اواوسیست / یمریاتنلا (سویه متجانس) در سن سه هفتگی چالش شدند.مدفوع پرنده ها به صورت روزانه تا 8 روز پس از دوره پیش آشکاری مورد آزمایش قرار گرفت و متوسط تعداد اواوسیست در گرم (OPG) در هر گروه محاسبه شد. نتایج حاصله اختلاف معنی داری (05/0P<) را بین پرندگان ایمن شده بوسیله اسپوروزوآیت و گروه شاهد نشان داد.به علاوه اختلاف معنی داری بین پرندگان ایمن شده با دز بالای مروزوآیت و گروه شاهد مشاهده شد .هیچ اختلاف معنی داری بین جوجه های ایمن شده با دز پایین مروزوآیت و گروه شاهد وجود نداشت. جوجه های ایمن شده با اسپوروزوآیت محافظت بالاتری را نسبت به گروه ایمن شده با مروزوآیت نشان دادند. یافته ها نشان داد که تشکیل و بلوغ شیزونت نسل اول ایمریاتنلا نقش مهمی در القاء پاسخ ایمنی دارد . انجام تجربه در شرایط مزرعه مؤید محافظت طولانی مدت در اثر تلقیح دز پایین اسپوروزوآیت که به نظر میرسد به علت بلع اواوسیست ها و عرضه پادگنی مداوم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Coccidiosis is regarded as one of the most important economic diseases of poultry industries in the world. Chemotheray is the most important method of it’s control and prevention. Recently, some attemps have been directed to induce the immunity against avian coccidiosis and some live-attenuated vaccines have been introduced commerically. The present study was carried out to investigate the immnunogenecity of sporozoite and merozoite of E. tenella by intra-rectal inoculation. One hundred day-old chickens were divided to five groups which including 20 birds. Four groups of birds were inoculated by low and high dose of sporozoite and merozoite, remainder by 20 p1 of sterile Hank’s medium as control group. All immunized and nonimmunized chickens were challenged by 10,000 sporulated oocysts of homologous strain at 3-week-old age. The bird faeces were examined daily 8 days after prepatent period and the mean of oocyst per gram (OPG) was calculated in each group. Th results showed significant difference between birds immunized by sporozoite and control group. Furthermore, there was significant difference between birds immunized by high dose of merozoite and control group. The results indicated no significant difference between birds immunized by low dose of merozoite and control group. There was higher protection in chickens immunized by sporozoite. The finding revealed that the formation and maturation of first generation schizont of 1imeria tenella has an important role in induction of immune response. Field study was carried out to show long-term protection by low dose of sporozoite, it seems that litter rearing cause contineous ingestion of oocysts which introduce antigen presentation contineously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chicken
  • Eimeria tenella
  • Merozoite
  • Sporozoite