بررسی تولید آنزیم بتالاکتاماز در باکتریهای جداشده از شیر بزان مبتلا به ورم پستان

نویسندگان

چکیده

در این بررسی میزان شیوع بیماری تورم پستان،الگوهای مختلف مقاومتهای آنتی بیوتیکی ونیز تشخیص تولید آنزیم بتالاکتاماز در گونه های مقاوم به آنتی بیوتیکهای پنی سیلین،آمپی سیلین ، آموکسی سیلین و سفالکسین در باکتریهای مولد تورم پستان در بزهای شیری انجام گرفت. در انجام این تحقیق تعداد 205 رأس بز شیری که بیش از دو هفته از زایمان آنها گذشته بود از بین 9 گله مختلف اطراف شیراز انتخاب شدند و تعداد 410 نمونه شیر تهیه شده به آزمایشگاه آورده شد. میزان شیوع تورم پستان بالینی و تحت بالینی به ترتیب 4/2 و 8/26 درصد بود. از 98 نمونه شیر بزهای مبتلا به تورم پستان (GMT مثبت) 55 باکتری جدا گردید. این موارد شامل 8/41 درصد استافیلوکوک کوآگولاز مثبت،29 درصد استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی ، 3/7 درصد باسیلوس سرئوس ، 3/7 درصد اشریشیاکلی،6/3 درصد استرپتوکوک آلفاهمولیتیک،6/3 درصد میکروکوک،8/1 درصد نیسریامننگوکوک ، 8/1 درصد انتروباکتر،8/1 درصد سودوموناس مولتی فیلیا و 8/1 درصد پروتئوس بود. در آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریهای جداشده بین صفر درصد (استرپتوکوک آلفاهمولیتیک ، میکروکوک،نیسریا مننگوکوک و پروتئوس) و100درصد(اشریشیاکلی،سودوموناس مولتی فیلیا و انتروباکتر) به یک یا چند آنتی بیوتیک مقاومت نشان دادند. از دو روش کاپیلری و اسیدومتری برای آزمایش باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیکهای بتالاکتام از نظر تولید آنزیم بتالاکتاماز استفاده شد که روش کاپیلری و اسیدومتری به ترتیب قادر به تشخیص تولید آنزیم بتالاکتاماز در 1/93 و 5/65 درصد از موارد بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Prevalence of clinical and subclinical form of caprine mastitis, determination of different antibiotic resistant patterns along with the lactamase production exhibited by penicillin, amoxicillin, ampicillin, and cephalexin resistance strains isolated from cases of caprine mastitis were studied. The occurrence of subclinical and clinical mastitis was 26.8% and 2.4% respectively. A total of 55 isolates comprising coagulase positive Staphylococci (41.8%), coagulase negative Staphylococci (29%), Bacillus cereus (7.3%), E. cohi (7.3%), alfahemolytic Streptococcus (3.6%), Micrococcus (3.6%), Neisseria meningococcus (1.8%), Enterobacter (1.8%), Pseudomonas multiphilia (1.8%) and Proteus (1.8%) strains were identified. Antibiotic sensitivity testing showed that between 0% (alfahemolytic Streptococcus, Micrococcus, Neisseria meningococcus, Proteus) and 100% (E. coli, Pseudomonas multiphilia, Enterobacter) were resistant to one or more antibiotics. The capillary method was able to detect lactamase production in 93.1% of isolates while the acidometric detected only 65.5% of isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B lactamase
  • Goat
  • Mastitis