گزارشی از یک مورد درمانگاهی تومور بدنه کاروتید در یک سگ نژاد تریر

نویسندگان

چکیده

یک سگ تریر ماده 13 ساله به منظور بررسی لاغری مفرط و کاهش اشتها به درمانگاه دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع گردید. در معاینه بالینی به جز حضور توده ای در بخش بالایی گردن،مورد غیرطبیعی دیگری یافت نگردید.به منظور آزمایشهای هیستوپاتولوژی ،بیوپسی از توده مزبور تهیه شد. در بررسی ریزبینی،سلولهایی چند وجهی با مرز مشخص به طور فشرده و متراکم در دستجاتی در مجاورت مویرگها قرار گرفته بودند. سیتوپلاسم سلولها نسبتاً ائوزینوفیلیک و حالت گرانوله داشت. هسته گرد تا بیضی با کروماتین پراکنده در وسط سلول قرار گرفته بود. ماکروفاژهای حاوی هموسیدرین نیز در بافت همبند کپسول و ترابکولها و حتی در مواردی استرومای ظریف توده قابل رویت بود. همچنین در تعدادی از عروق موجود در بافت همبند کپسول و ترابکولها آمبولی سلولهای توموری دیده میشد. با توجه به خصوصیات میکروسکوپیک مزبور،توده بیوپسی شده به عنوان کمودکتوما(Chemidectoma) مورد تشخیص قرار گرفت. وضعیت نامناسب بیمار،اندازه بزرگ تومور و عدم امکان جراحی،موجب گردید تا تصمیم به معدوم نمودن حیوان با استفاده از دوز بالای داروی بیهوشی گرفته شود. در کالبدگشایی توده توموری کمی پایینتر از زاویه خلفی فک و در نزدیکی محل دو شاخه شدن شریان کاروتید قرار داشت.در بررسی میکروسکوپیک اندامهای مختلف علی رغم مشاهده تهاجم عروقی و حضور آمبولی سلولهای نئوپلاستیک در عروق مختلف هیچگونه آثاری از متاستاز مشاهده نگردید . کمودکتوما از تومورهای نادر در سگ و گربه محسوب گردیده که از گیرنده های شیمیایی موجود در عروق آئورت و کاروتید منشاء می گیرند.
در سگ و گربه بیشتر تومورهای شناخته شده در بدنه آئورت مشاهده گردیده، در حالی که در انسان تومورهای بدنه کاروتید متداولتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A 13 years old, intact female, mixed terrier dog was presented to Tehran University, Small Animal Teaching Hospital of the Faculty of Veterinary Medicine for investigation of sever weight loss and decrease of appetite. In clinical examination a large fleshy mass was palpated at the upper portion of the neck. The dog was
anesthetized, and a biopsy of the mass was obtained, and submitted
for histopatological analysis. The sections composed of nests or
packets of cells generally were uniform in size, with indistinct
cellular borders and moderate to abundant amounts of light,
eosinophilic cytoplasm. Nuclei were round to oval with evenly
dispersed chromatin. Macrophages in capsular connective tissue
and in trabecules had haemosiderrin stain. The final histological
diagnosis was chemodectoma. In view of the poor body condition,
large size of the tumor, the animal was euthanaised and submitted
for postmortem examination. In macroscopic examination the
mass v as encapsulated at the bifurcation of the carotid artery with
some attachment to it. No evidence of distant metatasis was found
in neither macroscopic nor microscopic examinations.
Chemoreceptor tumors (chemodectoma) rarely are diagnosed in
cats and dogs. Aortic body tumors are identified more commonly
in dogs and cats, while carotid body tumors are the most common
in humans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carotid body adenoma
  • Carotid body tumor
  • Chemodectoma
  • Heart base tumor