بررسی شیوع انگلهای کرمی داخل ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر

نویسندگان

چکیده

در تحقیقات انجام شده بر روی 206 عدد ماهی قره برون(آسیپنزر پرسیکوس) ، 6 گونه انگل کرمی داخلی از این ماهی جداشد . این ماهیان از 12 صیدگاه در شیلات ناحیه یک ، 4 صیدگاه در شیلات ناحیه دو و ماهیان مولد کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی(سدسنگر) جمع آوری شده بودند. از بین انگلهای جداشده،دو گونه انگل کوکولانوس اسفروسفالوس و اسکریابینوپسولوس سمی آرماتوس، شایعترین انگلهای این ماهی بودند(به ترتیب با شیوع 75/84 درصد و 23/5 درصد) و شدت آلودگی به این انگلها نیز بیش از سایر انگلهای کرمی بود(به ترتیب با شدت آلودگی 31/11 و 25/15 عدد) . علاوه بر این ، گونه های لپتورینکوئیدس پلاژی سفالوس (با شیوع 5/1 درصد) ، اوسترونژیلیدس اکسیسوس(نوزاد) (باشیوع 1 درصد) ، آنیزاکیس sp.(نوزاد) (باشیوع 2 درصد) و آمفیلینا فولیاسه آ (با شیوع 1 درصد) نیز از ماهی قره برون جدا شد ولی شیوع و شدت آلودگی به این انگلها بسیار اندک بود. سه گونه اخیر برای اولین بار از ماهی قره برون گزارش میشوند. در این بررسی ، شیوع و شدت آلودگی به انگلها در نواحی شیلات ناحیه دو و سد سنگر، بیش از شیلات ناحیه یک بود. رابطه مستقیمی بین آلودگی به بعضی از انگلها(خصوصاً کوکولانوس اسفروسفالوس و اسکریابینوپسولوس سمی آرماتوس) و اندازه ماهی وجود داشت. شیوع و شدت آلودگی در ماهیان قره برون ماده،بیش از ماهیان نر بود و همچنین ، بین شیوع بعضی از انگلها (خصوصاً کوکولانوس اسفروسفالوس و اسکریابینوپسولوس سمی آرماتوس) و فصل ارتباط متقابل وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser persicus
  • Caspian Sea
  • parasites